Nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja, trä, läder, choklad och möbler är några av de råvaror och produkter som föreslås att omfattas av nya regler för att inte handel (import/export) med dessa ska bidra till avskogning och skogsförstörelse, varken inom eller framför allt, utom EU. Efter att Europaparlamentet nu i september antagit sin förhandlingsposition kan nu förhandlingarna med medlemsländerna i rådet påbörjas.

Målsättning med lagstiftningsförslaget Förordning om tillgängliggörande av produkter på den inre marknaden såväl som export från EU som förknippas med avskogning eller utarmning av skogar, är att minska avskogningen och utarmning av skogar som konsumtion och produktion inom EU orsakar i och med det minska de globala utsläppen av växthusgaser och minska förlusten av biologisk mångfald.

Kommissionens förslag (november 2021)
EU är en marknad som konsumerar stora mängder varor producerade i tredje land och enligt kommissionen finns det en möjlighet att genom ändrad och utvidgad lagstiftning att minska den påverkan som EU:s konsumtion har på avskogningen. Detta anses viktigt då trender så som en växande världsbefolkning med en högre efterfrågan på jordbruksmark förväntas sätta ytterligare press på världens skogar.  Översynen sker då den lagstiftning som finns idag, täcker endast in skogsavverkning kopplat till virke men inte avskogning som orsakas av utbredning av jordbruksmark vilket är den huvudsakliga orsaken till avskogning globalt.

Kommissionens förslag till förordning innebär att verksamhetsutövare eller handlare som importerar och säljer nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä samt ett antal förädlade produkter såsom läder, choklad och möbler, på EU:s inre marknad eller exporterar de här produkterna från unionen ska kunna visa att produktionen inte har skett på mark som nyligen avskogats eller i fallet med träprodukter, gett upphov till utarmning av skogar. Förordningens förslaget bygger vidare systemet i den nuvarande timmerförordningen som syftar till att alla marknadsaktörer ska kunna visa på att tillbörlig aktsamhet visats baserat på en definition av ”avskogningsfri” kombinerat med ett system för att jämföra länder utifrån en tregradig riskskala.

Rådets position (juni 2022)
Medlemsländerna i rådet menar i sin position att de förenklat och förtydligat kommissionens förslagna systemet för tillbörlig aktsamhet, samtidigt som de höga miljöambitionsnivåer bibehållits. I avsaknad av internationellt erkänd definition av ”skogsförstörelse” har rådet enats om att lagtextens ”skogsförstörelse” ska avse strukturella förändringar av skogsmarken i form av omvandling av primärskog till planterad skog eller till annan trädbevuxen mark. En definitions förtydling som Sverige varit med och drivit på under förhandlingarna.

Slutligen menar rådet att de skärpt människorättsaspekterna i texten genom tillägg av flera hänvisningar till FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

Europaparlamentets position (september 2022)
Europaparlamentet håller med i det mesta av EU-kommissionens förslag men ser också behov att förslaget breddas till att också röra råvaror och produkter såsom gummi, kol, tryckta pappersprodukter, majs och kött från svin, fjäderfä och får. Vidare anser Europaparlamentet att även finansiella institutet och inte bara verksamhetsutövare och handlare som importerar och säljer till EU:s marknad, eller exporterar från EU:s marknad, ska kunna visa på tillräcklig aktsamhet, det vill säga omfattas av lagstiftningen. Europaparlamentet förtydligade även att företagen måste kontrollera att varorna produceras i enlighet med bestämmelserna om mänskliga rättigheter i internationell rätt och respekterar ursprungsbefolkningars rättigheter.

Vad händer nu?
Förhandlingar mellan rådet (EU-länderna) och Europaparlamentet inleds. Trolig överenskommelse om slutgiltig ny lagstiftning väntas nås under 2023.

Mer information
EU-kommissionens pressmeddelande
Rådets pressmeddelande
Sveriges regerings Fakta-PM till Riksdagen om förordningsförslaget
Pressmeddelande från Europaparlamentet

Debatt i SvD under oktober 2022 om direktivet för avskogningsfria produkter
Landshypotek Bank: ”Risk att EU förbjuder lån till skogsbruk” (SvD Debatt 2022-10-02 bakom betalvägg)
Pär Holmgren, Europaparlamentariker (MP): Replik: ”Sverige bidrar till global avskogning” SvD Debatt 2022-10-07 bakom betalvägg)
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L): ”Hållbart skogs­bruk får en starkare ställning” SvD Debatt 2022-10-11 bakom betalvägg)
Landshypotek Bank: Slutreplik: ”Sveriges skogs­politik ska inte rundas av EU” SvD Debatt 2022-10-12 bakom betalvägg)

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92