Under oktober månad verkar EU-linjen om utsläppsfria fordon fastställts men vad innebär egentligen EU:s nya överenskommelse?

I slutet av oktober enades Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet om en överenskommelse om Förordning vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon. Detta är alltså den första lagstiftningen från 55%-paketet som antagits.

Överenskommelse innebär:

I.    att genomsnittliga utsläppen från nya personbilar i EU ska minska med 55 procent fram till 2030, för lätta lastbilar ska utsläppen minska med 50 procent fram till 2030,
II.   ett nytt mål på 100 procents minskade utsläpp för alla nya personbilar i EU 2035 fastställs. I praktiken innebär det att inga nya bilar med förbränningsmotorer kommer få säljas efter 2035 med en brasklapp, se mer nedan.

Fortsatt arbete för att nå målet om 100 procents utsläppsfria fordon 2035
Antagande av förslaget innebär att EU-kommissionen ges i uppdrag att till senast 2025 ta fram en gemensam EU-metod för att bedöma hela livscykeln för koldioxidutsläpp (inklusive bränslen och energi som förbrukas) från personbilar och lätta lastbilar som tillkommer på EU-marknaden. EU-kommissionen behöver också under 2026 göra en grundlig utvärdering av de framsteg som gjorts i riktning mot målen om en utsläppsminskning på 100 procent samt se över målen med hänsyn till den tekniska utvecklingen (även gällande laddhybridteknik), och en socialt rättvis övergång till noll utsläpp. Denna utvärdering ses som vissa som en dörr in för förbränningsmotorer som skulle använda så kallade syntetiska bränslen, e-fuels. I Bryssel ses dock möjligheten för förbränningsmotorer att faktiskt ha en framtid efter 2035 som väldigt liten och att klausulen om utvärderingen bara kom till för att alla länder skulle kunna enas. Mer om spelet bakom och då särskilt om arbetet med att få med Tyskland finns här och här. Om den nya lagstiftningen faktiskt är slutet på förbränningsmotorn får helt enkelt tiden avgöra.

Vad får antagandet för effekt?
De nya reglerna innebär inte att alla bilar på vägarna måste ha nollutsläpp senast 2035, då lagen inte påverkar befintliga bilar. Detta betyder även att det kommer vara fortsatt möjligt att köpa och sälja begagnade bensin och förbränningsbilar efter 2035. Jan Huitman, nederländsk Europaparlamentariker i den liberal partigruppen Renew var ansvarig föredragande (så kallad rapportör) för lagstiftningen i parlamentet och flaggar för att en konsekvens av de nya koldioxidnormerna kan bli att den totala kostnaden för att äga en bil med förbränningsmotor kan komma att öka (kostnader för bränsle, underhåll, inköp och försäkring), men att samtidigt kostnaden för elfordon kommer sjunka.

Vad händer med avfallet från elektriska batterier?
Med vad kommissionen anser är en nödvändig övergång från bilar med förbränningsmotorer till en marknadsdominans av EV (Electric veichle), kommer nya frågeställningar, inte minst om hur avfallet från elektriska batterier ska hanteras. Som det ser ut idag behandlas frågan i olika lagar, som exempelvis direktivet om förnybar energi och den nya förordningen om batterier. 

Nästa steg
Överenskommelsen måste nu antas formellt av både Europaparlamentet och rådet innan lagstiftningen kan träda i kraft, vilket väntas ske innan våren 2023.

Bakgrund
Som en del av 55 %-paketet föreslog kommissionen i juli 2021 en översyn av reglerna om koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar. Syftet med 55%-paketet är att anpassa EU:s lagstiftning rörande växthusgasutsläpp (klimat-, energi-, markanvändnings-, transport- och skattepolitik med mera) till målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Paketet omfattade även ett lagstiftningsförslag utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, som har stark koppling till förslaget om skärpta koldioxidnormer.

I juni 2022 antog rådet sin allmänna riktlinje, det vill säga en gemensam första förhandlingsposition för EU:s medlemsländer, om förslaget om förordning vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon. Den 27 oktober enades Europaparlamentet och rådet i en kompromiss (utifrån kommissionens förslag) gällande lagstiftningen, vilket betyder att detta blev första steget i antagandet av lagstiftningsförslagen i 55 %-paketet.

För mer information:
Läs mer om överenskommelsen i SVT:s artikel
Lyssna in om vad som har hänt på SR
Läs mer om EU-kommissionens pressmeddelande om antagandet
Läs rådets pressmeddelande om antagandet
Läs mer om 55 % paketet

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92