Anpassning av nuvarande klimat- och energilagstiftning för att skapa bättre förutsättningar för att nå klimatmålen, förslag för en cirkulär ekonomi och hållbara produkter, en uppdatering av EU:s industristrategi samt förslag om revidering av förordningen för det europeiska transportnätet TEN-T är några exempel på initiativ som EU-kommissionen planerar att presentera under 2021. Detta framgår i kommissionens arbetsprogram för 2021 som presenterades den 19 oktober. Arbetsprogrammet för 2021 motsvarar i stora drag kommissionens verksamhetsplan för det kommande året.

Den 19 oktober 2020 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2021. Arbetsprogrammet, med namnet ”En livskraftig union i en sårbar värld”, presenterar de initiativ och lagstiftningsförslag som kommissionen planerar att lansera under 2021. Det vill säga, arbetsprogrammet är i stora drag jämförbart med en verksamhetsplanering. Fokus ligger på att påskynda den långsiktiga omställningen till en grönare ekonomi som är rustad för den digitala tidsåldern. Arbetsprogrammet blir därmed vägledande för nya initiativ på EU-nivå som kan vara relevanta för Central Swedens medlemsregioner att bevaka under 2021.

I arbetsprogrammet beskriver kommissionen att man under 2021 skiftar fokus från framtagande av strategier till genomförandet av strategierna. Kommissionens arbetsprogram bygger på de sex övergripande målen i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer för kommissionen 2019 – 2024. Den första målsättningen är den europeiska gröna given. Kommissionen anger att den gröna given utgör en ny tillväxtstrategi för EU med målsättningen att nå ett klimatneutralt Europa innan 2050. För att uppnå denna målsättning anger kommissionen att alla åtgärder och strategier på EU nivå ska bidra till de mål som sätts upp i den gröna given. Det är därför naturligt att kommissionens arbetsprogram 2021 har ett tydligt fokus på att genomförandet av den gröna given. Exempel på lagstiftning och initiativ som kommer att presenteras under 2021 är bland annat:

  • Lagstiftningspaketet ”Fit for 55” som syftar till att anpassa nuvarande klimat- och energilagstiftning till det nyligen föreslagna målet att minska utsläppen med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990-nivåerna.
  • Förslag för en cirkulär ekonomi och hållbara produkter, bland annat en revidering av ekodesigndirektivet, lagstiftning som ska minska produkters påverkan på avskogning, en handlingsplan för näranollutsläpp för vatten, luft och land samt en handlingsplan för ökad biologisk jordbruksproduktion.
  • Uppdatering av EU:s nya industristrategi för att den bättre ska ta hänsyn till effekterna av covid-19.
  • En ny digitaliseringsfärdplan ”EU:s digitala decennium” med digitala mål till 2030 för uppkopplingar, färdigheter och digitala offentliga tjänster.
  • Förslag till revidering av förordningen för det europeiska transportnätet TEN-T presenteras under det tredje kvartalet 2021 (något senare än tidigare kommunicerat). Därtill kommer även en revidering av förordningen för godskorridorerna samt åtgärder för att främja passagerartågtrafik.
  • Bedömning av tillståndet i regionerna. Det framgår inte tydligt i arbetsprogrammet vad denna bedömning faktiskt omfattar, men kommissionen nämner i sammanhanget sammanhållningspolitiken, regionala ekonomiska och sociala skillnader och effekterna av covid-19.

Vad händer nu?
Kommissionen arbetar redan med att ta fram de olika förslagen som kommer att presenteras under 2021. För att främja en tidig samsyn och på sätt påskynda lagstiftningsprocessen för de kommande förslagen, kommer kommissionen även upprätta en gemensam prioritering med Europaparlamentet och medlemsländerna över de frågor som kommer kräva snabba åtgärder.

Bakgrund till kommissionens arbetsprogram
EU-kommissionen antar varje år ett arbetsprogram med planerade åtgärder inför det kommande året. Det är således i stora drag jämförbart med en verksamhetsplan. Arbetsprogrammet är tänkt att informera allmänheten, Europaparlamentet och rådet om EU-kommissionens kommande initiativ och lagförslag, planerade översyner och eventuella revideringar av befintlig EU-lagstiftning samt vilka tidigare lagda lagförslag som kommer dras tillbaka. Lagförslag dras oftast tillbaka av två skäl, antingen ser kommissionen att Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet, efter flera förhandlingsomgångar, inte kommer kunna nå en överenskommelse, eller så har lagstiftningsförslaget blivit föråldrat eller inte längre relevant.

För mer information
Central Swedens sammanställning (5 sidor) finns här: Kommissionens arbetsprogram 2021 – De viktigaste delarna för Central Swedens medlemmar
Läs kommissionens pressmeddelande om arbetsprogrammet här
Läs arbetsprogrammet i sin helhet här
Bilagorna till arbetsprogrammet, som utgör den kompletta listan på alla nya initiativ och lagförsalg, alla förslag på revidering av existerande lagstiftning (och varför) samt alla lagförslag som kommer dras tillbaka (och varför) finns här.

 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92