Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar i syfte att stärka och bygga upp europeiska strategiska värdekedjor för att bidra till den ekonomiska återhämtningen efter covid-19. EU:s stats- och regeringschefer träffas i mitten av juli för att förhandla om återhämtningsinstrumentet. 

I slutet av maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två delar;

Nästa generations EU
Återhämtningsintrumentet syftar till att finansiera åtgärder som ska lindra effekterna av krisen och som bidrar till den ekonomiska återhämtningen. Instrumentet föreslås en budget på 750 miljarder euro som föreslås finansieras genom upplåning på den globala finansmarknaden. Instrumentet föreslås vara en tillfällig förstärkning av EU:s budget under åren 2020 – 2024. Kommissionens förslag är att instrumentet ska fördela 500 miljarder i form av bidrag och 250 miljarder euro som lån. Instrumentet föreslås fördels till delar inom tre pelare (se bilden nedan). Den andra pelaren syftar till att stimulera investeringar i viktiga europeiska värdekedjor, insatser som samlas under rubriken; att sätta fart på ekonomin och främja privata investeringar

Att sätta far på ekonomin och främja privata investeringar
Den andra pelaren består av tre instrument:

  • Förstärkt InvestEU – förstärkning av förslaget om det nya programmet som ska samla alla EU-instrument kopplat till lån och garantier. Huvuddelen i programmet är fonden för strategiska investeringar (EFSI).
  • Facilitet för strategiska investeringar – ny del inom InvestEU. Syftar till att stödja projekt som bidrar till starka och resilienta värdekedjor i hela EU och stärka den inre marknadens självständighet.
  • Instrument för solvensstöd – instrumentet syftar till att mobilisera privata medel för akut stöd till egentligen lönsamma företag i EU för att hantera omedelbara likviditets- och solvensproblem.

Förstärkt InvestEU
I juni 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om det nya programmet InvestEU. Programmet föreslås samla alla EU-instrument kopplat till lån och garantier. Huvuddelen i programmet är förlängning av Fonden för strategiska investeringar (EFSI). I kommissionens ursprungliga förslag skulle InvestEU finansiera investeringar inom fyra tematiska områden, så kallade ”finansieringsfönster”. I kommissionens förslag om återhämtningsfonden föreslås både en förstärkt budget till InvestEU samt ytterligare ett finansieringsfönster; facilitet för strategiska investeringar. InvestEU:s fem finansieringsfönster är därmed:

  • Hållbar infrastruktur
  • Forskning, innovation och digitalisering
  • Små och medelstora företag
  • Sociala investeringar och kompetens
  • Strategiska investeringar

Facilitet för strategiska investeringar
Kommissionen föreslår att inrätta en facilitet för strategiska investeringar inom ramen för InvestEU. Faciliteten föreslås bli det femte ”finansieringsfönstret” utöver de fyra redan befintliga investeringsfönster som kommissionens föreslagit i InvestEU. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar i syfte att stärka och bygga upp europeiska strategiska värdekedjor. Ambitionen är att faciliteten ska uppmuntra europeiskt ledarskap i vissa centrala industri- och företagssektorer, särskilt de som är kopplade till den gröna och digitala omställningen. Faciliteten syftar till att stärka den inre marknaden, stödja EU:s nya industristrategi och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Nästa steg
Kommissionen har satt upp en mycket tight tidsplan för en överenskommelse om Europas återhämtningsplan, målsättningen är att förhandlingarna ska slutföras i december 2020. För att klara tidplanen behöver EU:s stats- och regeringschefer enas om en kompromiss i juli. Ett första möte med stats- och regeringscheferna skedde den 19 juni, ingen överenskommelse nåddes då. Nästa möte om återhämtningsplanen är planerat till mitten av juli. Det blir första gången sedan covid-19 utbrottet som EU-ledarna träffas fysiskt. Ett fysiskt möte ökar markant möjligheterna till en överenskommelse. Förväntningarna är höga att EU-ledarna ska kunna nå en överenskommelse vid detta möte, men det kommer att bli tuffa förhandlingar som kan dra ut i flera dagar.

För mer information
EU-kommissionens föreslagna förordning för InvestEU (inklusive faciliteten för strategiska investeringar) (engelska)
EU-kommissionens frågor och svar om InvestEU (engelska)
Central Swedens artikel om InvestEU
Central Swedens artiklar om instrumenten i återhämtningsfondens första pelare;

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58