38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet är fonden för strategiska investeringar, men programmet föreslås även samla andra typer av lån och garantier som i denna programperiod finns inrymda i olika program, så som inom Horisont 2020, CEF och COSME. InvestEU föreslås finansiera investeringar inom fyra tematiska områden: hållbar infrastruktur; forskning, innovation och digitalisering; små och medelstora företag; samt sociala investeringar och kompetens.

Den 6 juni 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om det nya programmet InvestEU i nästa programperiod, 2021 – 2027. Programmet ska samla alla EU-instrument kopplat till lån och garantier som i nuvarande programperiod finns utspridda i olika EU-program. Huvuddelen i InvestEU är forlängningen av Fonden för strategiska investeringar (EFSI) som lanserades av kommissionen under hösten 2015, och som samfinansieras av EU-budgeten och EIB. I den första EFSI-perioden, 2015 – 2018, bestod samfinansieringen av totalt 21 miljarder euro (16 miljarder euro från EU-budgeten och 5 miljarder euro från EIB), och syftade till att mobilisera investeringar på minst 315 miljarder euro fram till juli 2018. Cirka ett år efter lanseringen, förlängdes fonden med ökad finansiering till totalt 33,5 miljarder euro (26 miljarder euro från EU-budgeten, och 7,5 miljarder euro från EIB). Ambitionen med EFSI 2.0 är att mobilisera sammanlagt 500 miljarder euro i investeringar fram till programperiodens slut 2020.

InvestEU föreslås således bli en förlängning av EFSI under åren 2021 – 2027. Finansieringen till InvestEU består likt EFSI av samfinansiering från EU-budgeten och EIB. InvestEU föreslås en budget om totalt 47,5 miljarder euro (38 miljarder euro från EU-budgeten och 9,5 miljarder euro från EIB), denna finansiering syftar till att mobilisera 650 miljarder euro i nästa programperiod.

Utöver EFSI samlar InvestEU finansieringsinstrument som i denna programperiod inryms i olika program, bland andra inom Horisont 2020, CEF, COSME, EaSI och Erasmus+, se bild nedan.

Bild: EU-kommissionen

De 38 miljarder euro som kommer från EU:s budget för att finansiera InvestEU, föreslås finansiera investeringar inom fyra tematiska områden:

  • Hållbar infrastruktur (11,5 miljarder euro)
  • Forskning, innovation och digitalisering (11,25 miljarder euro)
  • Små och medelstora företag (11,25 miljarder euro)
  • Sociala investeringar och kompetens (4 miljarder euro)

Utöver fonden InvestEU föreslås programmet även att omfatta ett centrum för investeringsrådgivning (InvestEU Advisory Hub) och en projektportal (InvestEU Portal). De två senare initiativen är initiativ som är kopplade till EFSI och operativa redan i denna programperiod, men som i nästa programperiod föreslås utvecklas och förstärkas.

För mer information

Läs mer om EFSI och finansiella instrument i Central Swedens rapport Perspektiv på finansiella instrument.
Läs kommissionens pressmeddelande här.
Läs kommissionens informationsfolder om programmet här.
Läs kommissionens informationsfolder om vad programmet förväntas finansiera och exempel på investeringar EFSI har bidragit till i denna programperiod här.