Kommissionens förslag från maj 2020: REACT-EU

Genom initiativet REACT-EU föreslår EU-kommissionen extra finansiering till sammanhållningspolitiken 2020 – 2022. I praktiken innebär det ett förslag om förlängning av nuvarande programmen för ERUF och ESF fram till 2022. REACT-EU föreslås som en av de huvudsakliga delarna i kommissionens förslag om det nya återhämtningsinstrumentet med namnet ”Next Generation EU”. Instrumentet föreslås en budget på 750 miljarder euro.

Den 27 maj presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19 vilket i huvudsak omfattar två delar;

Utöver dessa två delar räknar även kommissionen in det stora krispaket på 500 miljarder euro som EU:s stats- och regeringschefer enades om i slutet av april som en del av finansieringen till återhämtningsplanen för Europa.

I denna artikel sammanfattas information om åtgärder inom återhämtningsinstrumentet som särskilt påverkar sammanhållningspolitiken.

Nästa generations EU
Den 23 april gav EU:s stats- och regeringschefer EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag på en återhämtningsfond som en del av det omarbetade förslaget om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027. I kommissionens förslag om finansiering till återhämtningsplanen för Europa presenteras återhämtningsinstrumentet under namnet ”Next Generation EU”. Instrumentet föreslås en budget på 750 miljarder euro som föreslås finansieras genom upplåning på den globala finansmarknaden samt justering av nuvarande budgetramar i EU:s långtidsbudget 2014 – 2020. Instrumentet föreslås vara en tillfällig förstärkning av EU:s budget under åren 2020 – 2024. Syftet med instrumentet är att finansiera åtgärder som lindrar effekterna av krisen och som bidrar till den ekonomiska återhämtningen. Kommissionen föreslår att instrumentet ska omfatta 500 miljarder i form av bidrag och 250 miljarder euro som lån. Instrumentet föreslås främst fördelas genom ett antal huvudsakliga delar:

REACT-EU initiativet
Initiativet REACT-EU föreslår i praktiken att förlänga de nuvarande programmen för ERUF och ESF under 2021 – 2022. Kommissionen föreslår 55 miljarder extra finansiering till sammanhållningspolitiken 2020 – 2022, varav 50 miljarder euro föreslås finansieras genom återhämtningsintrumentet under 2021 – 2022 och 5 miljarder euro redan under 2020 genom justeringar i nuvarande långtidsbudget. Fördelningen av medlen föreslås baseras på nuvarande regelverk för sammanhållningspolitiken, inklusive de tillfälliga åtgärderna genom Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (CRII) och Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten Plus (CRII+). Kommissionen beskriver REACT-EU som ett initiativ som fortsätter och förlänger de krishanteringsåtgärder som genomförs genom CRII och CRII+. Kommissionens förslag innebär således att extra finansiering ska tilldelas nuvarande ERUF- och ESF-program under åren 2020 – 2022. Vidare beskriver kommissionen att denna extra finansiering föreslås fördelas baserat på medlemsstaternas påverkan av krisen, graden av ungdomsarbetslöshet och relativa välstånd inkluderat. De nya åtgärderna föreslås implementeras genom justeringar i nuvarande program alternativt genom upprättande av nya särskilda program utformat av medlemsstaten som måste godkännas av kommissionen. Finansieringen ska främst riktas till åtgärder som bidrar till ekonomisk återhämtning, till exempel investeringar för arbetsmarknadens återhämtning, stöd till hälso- och sjukvårdssystemet, samt rörelsekapital i små och medelstora företag.

Framtida sammanhållningspolitiken
I kommissionens förslag om finansiering till återhämtningsplanen för Europa presenteras även kommissionens ambitioner för sammanhållningspolitiken i nästa programperiod 2021 – 2027 i ljuset av Coronakrisen. Kommissionen anser att det är absolut nödvändigt att de nya sammanhållningspolitiska programmen kan starta den 1 januari 2021, parallellt med extraordinära åtgärder som görs tillgängliga genom REACT-EU initiativet. Kommissionen arbetar med en uppdatering av prioriteringarna för sammanhållningspolitiken för att vara bättre anpassad efter de nya förutsättningarna. Kommissionen kommer att erbjuda medlemsstaterna teknisk rådgivning för att möjliggöra maximal effekt av de nya ERUF/ESF-programmen och nuvarande program genom REACT-EU.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande gällande förslaget om finansiering till återhämtningsplanen för Europa här
Läs kommissionens meddelande ”EU-budgeten som motor i den europeiska återhämtningsplanen” här (i vilket all info som presenteras i denna artikel återfinns)
Läs kommissionens frågor och svar om REACT-EU (på svenska) här
Läs Central Swedens artikel om Investeringsinitiativen mot Coronaeffekten här
Läs Central Swedens artikel om det antagna krispaketet här

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58