Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om budgetförstärkningen till landsbygdsutvecklingsfonden genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den ursprungliga artikeln (som publicerades den 30 juni) redogör för kommissionens förslag från 27 maj, detta tillägg redogör för Europeiska rådets överenskommelse från den 21 juli. Den slutgiltiga versionen av Next Generation EU och dess olika delar är dock inte beslutade än, då förhandlingar nu pågår mellan rådet och Europaparlamentet. Förhoppningen är att de förhandlingarna ska vara klara till slutet av oktober.

EU:s stats och regeringschefer i Europeiska rådet enades under toppmötet den 17–21 juli om ett återhämtningsinstrument, Next Generation EU på 750 miljarder euro (vilken omfattar en förstärkning av landsbygdsutvecklingsfonden) och en ny långtidsbudget för programperioden 2021-2027 på 1 074,3 miljarder euro. Överenskommelsen utgår från kommissionens förslag från den 27 maj (som presenteras mer i detalj i den ursprungliga artikeln nedan), och innehållsmässigt ligger överenskommelsen nära ursprungsförslaget, och även den totala budgeten för NGEU behålls. Dock innebär Europeiska rådets kompromiss en högre andel lån än tidigare (från 250 till 360 miljarder euro) samt en viss förflyttning av program mellan NGEU och långtidsbudgeten. Gällande landsbygdsutvecklingsfonden enades Europeiska rådet om en utökad budget på 7,5 miljarder, istället för kommissionen förslag på 15 miljarder. Detta innebär att landsbygdsutvecklingsfonden under de första åren av den kommande programperioden 2021-2027 kommer få en budgetär förstärkning från NGEU samtidigt som fonden även omfattar en budgetpost inom långtidsbudgeten.

För att hantera covid-19-pandemins följdverkningar för landsbygdens utveckling och stötta den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn föreslår kommissionen att stärka Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för programperioden 2021–2027 med 15 miljarder euro. Detta genom återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU.

I slutet av maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två delar;

Nästa generations EU
Återhämtningsinstrumentet syftar till att finansiera åtgärder som ska lindra effekterna av krisen och som bidrar till den ekonomiska återhämtningen. Instrumentet föreslås en budget på 750 miljarder euro som ska finansieras genom upplåning på den globala finansmarknaden. Återhämtningsinstrumentet föreslås vara en tillfällig förstärkning av EU:s budget under åren 2020 – 2024. Kommissionens förslag är att instrumentet ska fördela 500 miljarder i form av bidrag och 250 miljarder euro som lån och medlen föreslås fördels till instrument inom tre pelare (se bilden nedan).

Förstärkning av program för landsbygdsutveckling
Som en del av Nästa generations EU föreslår kommissionen att förstärka den föreslagna budgeten för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för programperioden 2021–2027 med 15 miljarder euro. Detta för att tillgängliggöra ytterligare resurser för medlemsstaterna för att ge stöd till jordbruks- och livsmedelssektorerna som har drabbats svårt av pandemins följdeffekter, för att främja krishantering, samt att finansiera stödåtgärder för att hantera covid-19-pandemins följdverkningar för landsbygdens utveckling. Tanken är också att stödja landsbygdsområden i arbetet med den gröna omställningen, då kommissionen lyfter fram landsbygden och jordbrukssektorn som särskilt viktiga för att nå målet om klimatneutralitet till 2050, såsom fastställs i den gröna given och kopplar också arbetet till de nya strategierna för biologisk mångfald respektive livsmedel ”Från jord till bord”.

Nästa steg
Kommissionen har satt upp en mycket tight tidsplan för en överenskommelse om Europas återhämtningsplan, målsättningen är att förhandlingarna ska slutföras i december 2020. För att klara tidplanen behöver EU:s stats- och regeringschefer enas om en kompromiss i juli. Ett första möte med stats- och regeringscheferna skedde den 19 juni, ingen överenskommelse nåddes då. Nästa möte om återhämtningsplanen är planerat till mitten av juli. Det blir första gången sedan covid-19 utbrottet som EU-ledarna träffas fysiskt. Ett fysiskt möte ökar markant möjligheterna till en överenskommelse. Förväntningarna är höga att EU-ledarna ska kunna nå en överenskommelse vid detta möte, men det kommer att bli tuffa förhandlingar som kan dra ut i flera dagar.

För mer information:
Kommissionens lagstiftningsförslag för ändringar av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för programperioden 2021–2027 finns här.
Kommissionens förslag till Rådets förordning om återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU finns här.
Frågor och svar om EU:s budget: den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken finns här.
Central Swedens artiklar om instrumenten i återhämtningsinstrumentets första pelare;

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75