Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom de extraordinära insatser som föreslås finansieras av återhämtningsinstrumentet, så som REACT-EU. Kommissionens målsättning är att budgetförhandlingarna ska kunna slutföras i december 2020. För att klara den tidplanen skulle EU:s stats- och regeringschefer behöva enas om en kompromiss i juli.

Den 27 maj presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två delar;

  • Nytt återhämtningsintrument med namnet ”Next Generation EU” (750 miljarder euro)
  • Reviderat förslag om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 (1100 miljarder euro)

Utöver dessa två delar räknar kommissionen även in det stora krispaket på 500 miljarder euro som EU:s stats- och regeringschefer enades om i slutet av april som en del av finansieringen till återhämtningsplanen för Europa.

I denna artikel sammanfattas kommissionens reviderade förslag om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 med fokus på sammanhållningspolitiken. Central Sweden har tidigare rapporterat om REACT-EU, som omfattar ytterliggare sammanhållningspolitiska åtgärder och återfinns inom pelare ett inom återhämtningsinstrumentet, såsom illustreras nedan.

Reviderat förslag till långtidsbudget 2021 – 2027
I kommissionens meddelande om det reviderade förslaget om långtidsbudget 2021 – 2027 beskriver kommissionen att det nya förslaget tar i beaktning den utveckling som skett i förhandlingarna i rådet, erbjuder finansiering till nya initiativ och förstärker prioriteringar som är viktiga för Europas återhämtning efter COVID-19.

Senast EU:s stats- och regeringschefer förhandlade om långtidsbudgeten var under toppmötet 20 – 21 februari. Detta toppmöte resulterade inte i några framsteg utan snarare mer låsta positioner. Det som diskuterades under detta toppmöte var ett kompromissförslag framtaget av Europeiska rådets ordförande Charles Michel. I de analyser om kommissionens reviderade förslag görs ofta jämförelser mellan kommissionens ursprungliga förslag i relation till Charles Michels kompromissförslag. Se nedan en jämförande tabell med de tre förslagen framtagen av Europaportalen.

Mindre medel till sammanhållningspolitiken
Förslaget innebär således en minskad budget till sammanhållningspolitiken, jämfört både med ursprungsförslaget och det senaste kompromissförslaget i rådet. I kommissionens ursprungsförslag skulle Sverige tilldelas ungefär samma budget till sammanhållningspolitiken som vi har i nuvarande programperiod. Enligt nätverket CPMR:s analys skulle Charles Michels kompromissförslag innebära en 15 – 20 procents minskning av de sammanhållningspolitiska medlen till Sverige. I kommissionens reviderade förslag har medlen till sammanhållningspolitiken sänkts ytterligare, jämfört med kompromissförslaget. Man ska dock komma ihåg att sammanhållningspolitiken tillfälligt förstärks markant under 2020 – 2022 genom de åtgärder som finansieras genom återhämningsinstrumentet, så som REACT-EU och Fonden för en rättvis omställning.

Nästa steg
Kommissionen har satt upp en mycket tight tidsplan för förhandlingarna om Europas återhämtningsplan som har målsättningen att förhandlingarna ska slutföras i december 2020. För att klara tidplanen behöver EU:s stats- och regeringschefer enas om en kompromiss i juli. Ett första möte med stats- och regeringscheferna är planerat den 18 – 19 juni. Många bedömare tror dock att en uppgörelse kommer att kräva ytterligare toppmöten och stort hopp ligger vid det första toppmötet som anordnas av det tyska ordförandeskapet som tar över ordförandeklubban den 1 juli.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande gällande förslaget om finansiering till återhämtningsplanen för Europa här
Läs kommissionens meddelande om det reviderade förslaget om långtidsbudget 2021 – 2027 i sin helhet här (engelska)
Läs Europaportalens artikel om det reviderade förslaget om långtidsbudget 2021 – 2027 här
Central Swedens artiklar om delarna i återhämtningsinstrumentets första pelare:

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58