Kommissionen anser att covid19-pandemin har tydligt visat att EU behöver öka sin beredskap och bli bättre på att kunna hantera på allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Som en del av återhämtningsplanen föreslås därför ett nytt hälsoprogram, EU4Helath med en budget på 9,4 miljarder, varav största delen ska komma från återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU.

I slutet av maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två delar;

Som en del av återhämtningsplanen har kommissionen har föreslagit ett nytt hälsoprogram för perioden 2021–2027, EU4Health, EU för hälsa. Programmet ska bidra till återhämtningen efter covid-19 genom att förbättra befolkningens hälsa, stärka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens och främja innovation inom hälsosektorn. Kommissionen hoppas att det nya program också kommer att stärka upp de svagheter i EU:s hälso- och sjukvårdssystem som Covid-19-krisen har visat på, och det kommer att se till att systemen kan hantera nya och framtida hot mot hälsan.

Kommissionen föreslår en budget på 9,4 miljarder euro till programmet EU4Health, detta att jämföras med kommissionens tidigare förslag från maj 2018, då det nuvarande folkhälsoprogrammet föreslogs ersättas med en hälsodel inom Europeiska socialfonden+ med en budget på 413 miljoner euro. Kommissionen föreslår nu att finansieringen till det nya hälsoprogrammet EU4Health delvis kommer från EU:s budget (1,7 miljarder euro), delvis via återhämtningsinstrument Nästa generations EU (7,7 miljarder euro). EU4Health ingår i den så kallade tredje pelaren i återhämtningsplanen, såsom illustreras nedan.

Kommissionen anser att Covid-19-pandemin har visat att EU öka sin beredskap och bli bättre på att effektivt reagera på allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Genom programmet EU för hälsa ska EU kunna investera i beredskapslager av medicinska förnödenheter i händelse av en kris, upprätta en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och experter som snabbt kan mobiliseras, utbilda hälso- och sjukvårdspersonal som kan arbeta i hela EU och öka bevakningen av hälsohot.

Nästa steg
Kommissionen har satt upp en mycket tight tidsplan för en överenskommelse om Europas återhämtningsplan, målsättningen är att förhandlingarna ska slutföras i december 2020. För att klara tidplanen behöver EU:s stats- och regeringschefer enas om en kompromiss i juli. Ett första möte med stats- och regeringscheferna skedde den 19 juni, ingen överenskommelse nåddes då. Nästa möte om återhämtningsplanen är planerat till mitten av juli. Det blir första gången sedan covid-19 utbrottet som EU-ledarna träffas fysiskt. Ett fysiskt möte ökar markant möjligheterna till en överenskommelse. Förväntningarna är höga att EU-ledarna ska kunna nå en överenskommelse vid detta möte, men det kommer att bli tuffa förhandlingar som kan dra ut i flera dagar.

För mer information:
Kommissionens förslag till Rådets förordning om återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU finns här.
Kommissionens Frågor och svar om EU4Health finns här.
Kommissionens förordningsförsalg om inrättande av programmet EU4Health finns här. Lagförslagets bilaga, som förtecknar möjliga stödåtgärder, finns här.
Central Swedens artiklar om instrumenten i återhämtningsfondens första pelare:

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75