EU:s stats- och regeringschefer träffades den 19 juni för att för första gången diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för Europa efter covid-19; återhämtningsinstrumentet och långtidsbudgeten 2021 – 2027. Mötet var en orienteringsdebatt under vilken medlemsstaterna presenterade sina positioner gällande återhämtningsplanen. Ingen överenskommelse nåddes under mötet. Nästa möte sker i mitten av juli. Detta möte blir första gången sedan covid-19 utbrottet som EU-ledarna träffas fysiskt och förhoppningarna om överenskommelse vid detta möte är höga.

Den 19 juni träffades EU:s stats- och regeringschefer på ett videomöte för att diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för Europa efter covid-19. Återhämtningsplanen omfattar i huvudsak två delar;

Videomötet var första gången stats- och regeringscheferna diskuterade återhämtningsplanen och var snarare en orienteringsdebatt än en förhandling. Respektive medlemsstat presenterade under mötet sina positioner gällande återhämtningsplanen. De stora knäckfrågorna i förhandlingen handlar om i vilken form medlen ska fördelas, det vill säga lån eller bidrag, hur medlens fördelning ska beräknas och vilka länder och regioner som ska få ta del av medlen (fördelningsnyckeln). Kommissionens förslag är att den största delen av återhämtningsinstrumentet, 500 miljarder euro, ska fördelas som bidrag och resterande 250 miljarder euro som lån. Sveriges position i frågan är tydlig, återhämtningsinstrumentet ska baseras på lån och inte på bidrag till medlemsstaterna. En position som Sverige delar med Österrike, Danmark och Nederländerna.

Statsminister Stefan Löfven efter videomötet med övriga 26 stats- och regeringschefer i EU. Foto: Sveriges EU-representation

Den första pelaren i återhämtningsinstrumentet är stöd till medlemsstaterna för återhämtning pch består av fyra initiativ:

Återhämtningsintrumentet skulle innebära ca 4,9 miljarder euro extra medel i bidrag till Sverige för att hantera krisen. Av dessa föreslås Sverige tilldelas 325 miljoner euro till Fonden för en rättvis omställning. Enligt uppgift skulle Sverige kunna tilldelas cirka en miljard kronor genom REACT-EU. Den största delen av medlen föreslås fördelas inom faciliteten för återhämtning och resiliens. Insatser inom denna facilitet ska baseras på nationella återhämtnings- och resiliensplaner.

Nästa steg
Stats- och regeringschefernas nästa möte om återhämtningsplanen är planerat till mitten av juli. Det blir första gången sedan covid-19 utbrottet som EU-ledarna träffas fysiskt. Ett fysiskt möte ökar markant möjligheterna till en överenskommelse. Förväntningarna är höga att EU-ledarna ska kunna nå en överenskommelse vid detta möte, men det kommer att bli tuffa förhandlingar som kan dra ut i flera dagar.

För mer information
Läs regeringskansliets återrapportering från mötet här
Central Swedens artiklar om delarna i återhämtningsinstrumentets första pelare:

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58