Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) för programperioden 2021 – 2027. För transportdelen kommer både prioriteringarna och budgeten att vara snarlika i utformningen från föregående programperiod, även om kopplingen till den gröna och digitala omställningen stärkts. Förordningen för fonden kommer att antas formellt under våren, och därefter gälla retroaktivt från och med 1 januari 2021.

Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet enades den 11 mars 2021 om en ny så kallad preliminär överenskommelse (utifrån EU-kommissionens ursprungsförslag från 2018) om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) under programperioden 2021 – 2027. Den nya fonden kallas ibland CEF2 för att särskilja från fonden från sin motsvarighet under förgående programperiod 2014–2020. Överenskommelsen i sin helhet är inte offentliggjord ännu men de övergripande delarna presenteras nedan.

CEF2 ska bidra till ett klimatneutralt EU 2050, såsom fastställs inom den europeiska gröna given och de digitala målen inom den nyligen publicerade digitala strategin för EU. CEF2 kommer även stödja målen i strategin för hållbar och smart mobilitet som lägger grunden för hur EU:s transportsystem ska bli mer digitalt och motståndskraftigt och samtidigt minska sektorns växthusgasutsläpp med 90 procent till 2050, jämfört med 1990 års nivåer.

Enligt överenskommelsen kommer fonden ha en total budget på 33,7 miljarder euro och ska stödja investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur. Budgetarna för varje sektor är (i löpande priser):

  • Transporter: 14,52 miljarder euro (+ 11,29 miljarder euro från sammanhållningsfonden till de länder som omfattas av den, det vill säga de länder med BNP per capita som ligger under 75 procent av EU-genomsnittet)
  • Energi: 5,84 miljarder euro
  • Digitalisering: 2,06 miljarder euro

Budgeten för transportdelen på dryga 14 miljarder för programperioden 2021 – 2027 ligger således ganska nära föregående programperiods budget. Enligt överenskommelsen kommer finansieringen inom transportdelen att fortsätta fungera som finansieringsverktyg till TEN-T med ett fokus på så kallade missing links och gränsöverskridande projekt med starkt europeiskt mervärde. Fonden ska också främja sammanlänkade och multimodala nät för att utveckla och modernisera järnvägar, vägar, inre vattenvägar och sjöfartsinfrastruktur samt trygg och säker rörlighet. I sitt pressmeddelande om rådets och Europaparlamentets överenskommelse om CEF2 skriver även EU-kommissionen att fonden ska prioritera utveckling av laddningsstationer för fordon som använder alternativa bränslen. I rådets pressmeddelande lyfts inte detta fram, däremot meddelas att 1,56 miljarder euro att finansiera större järnvägsprojekt mellan sammanhållningsländerna, ett troligt projekt som avses är Rail Baltica, en järnvägsförbindelse mellan de baltiska huvudstäderna.

Inom energidelen kommer fokus ligga på fortsatt integration av en effektiv och konkurrenskraftig inre energimarknad, förbättrad driftskompatibilitet för gränsöverskridande nät samt utfasning av fossila bränslen och utökade gränsöverskridande samarbeten på energiområdet. CEF kommer därmed att stödja prioriteringarna i den reviderade förordningen för transeuropeiska energi nät, TEN-E, som kommissionen föreslog i slutet av 2020.

Den digitala delen av fonden ska bidra till utvecklingen och utbyggnaden av innovativ gränsöverskridande digital infrastruktur, som ska göra det möjligt för digitala nät och tjänster att utvecklas och stödjamålen i den nyligen presenterade digitala strategin.

Nästa steg
Den preliminära överenskommelsen måste nu, i enlighet med EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande, godkännas av medlemsländernas ständiga representanters kommitté (en del av rådsarbetet) och parlamentets transport- och industriutskott, och därefter formellt av både Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet. När förordningen har antagits av båda parter, vilket troligtvis kommer ske under våren, kommer den att träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Den kommer sedan att gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

För mer information:
Kommissionens pressmeddelande finns att läsa här.
Rådets pressmeddelande finns att läsa här.
Europaparlamentets pressmeddelande finns att läsa här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92