Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, för perioden 2021–2027, som en del av EU:s kommande långtidsbudget. CEF är finansieringsmekanismen för genomförandet av de transeuropeiska näten inom områdena transport, energi och digitalisering. Kommissionen föreslår en totalbudget för fonden på drygt 42 miljarder euro till stöd för investeringar i de transeuropeiska näten för transport (30,6 miljarder euro), för energi (8,7 miljarder euro) och för digitalisering (3 miljarder euro); en ökning av den totala CEF-budgeten med 47 procent jämfört med innevarande programperiod, 2014–2020.

Den 6 juni lade EU-kommissionen fram sitt förslag till förordning för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Totalbudgeten föreslås uppgå till 42,3 miljarder euro fördelat på tre områden; transport, energi och digitalisering. CEF syftar till att bidra till en välfungerande inre marknad, genomförandet av energiunionen och den digitala inre marknaden, genom att ge privata aktörer och nationella myndigheter incitament till att investera i gränsöverskridande infrastrukturprojekt. Kommissionens mål är att integrera sektorerna för transport, energi och digitalisering med varandra, för att påskynda digitaliseringen av EU:s ekonomi samt att fasa ut de fossila bränslena. De transeuropeiska näten och transnationellt samarbete är en viktig del i att uppnå dessa mål.

Som tidigare rapporterat föreslår kommissionen att förlänga stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) från Stockholm och norrut längs med Norrlandskusten, vidare till Narvik i Norge och till svensk-finska gränsen Haparanda-Torneå. Även NorthSea-Baltic-korridoren föreslås förlängas norr om Helsingfors och med slutpunkt i Luleå, något som innebär att Sverige kommer omfattas av två stomnätskorridorer i nästa programperiod.


Transport
I förslaget till ny långtidsbudget för EU sätts ett övergripande mål på att 25 procent av EU:s utgifter ska bidra till att uppfylla klimatmålen. CEF föreslås bidra starkt till att uppfylla detta genom att 60 procent av insatserna ska bidra till klimatmålen. Transportdelen av CEF fortsätter sitt övergripande fokus på att uppfylla de uppsatta målen för det transeuropeiska transportnätverket TEN-T, för alla transportslag, både i stomnätet (målår 2030) och i det övergripande nätet (målår 2050). Miljövänliga trafikslag, såsom exempelvis järnväg, ska prioriteras liksom alternativa bränslen och utbyggnad av laddningsinfrastruktur. I förslaget understryks vikten av investeringar på gränsöverskridande infrastruktur samt avlägsnande av flaskhalsar och så kallade ”missing links”. Kommissionen trycker även på vikten av EU-mervärdet i investeringarna samt föreslår utökade synergier mellan transport-, energi- och de digitala delarna i fonden, exempelvis genom utvecklandet av infrastruktur för alternativa bränslen.

Vidare föreslår kommissionen att 75 procent av transportbudgeten i fonden ska allokeras till projekt inom stomnätskorridorerna, 15 procent till projekt på det övergripande nätet och 10 procent till projekt på stomnätet utanför stomnätskorridorerna. Övergripande ska transportbudgeten fördelas till två olika områden; 60 procent allokeras till åtgärder för effektiva och sammanlänkade nätverk och 40 procent tilldelas åtgärder för smart, hållbar, inkluderande och säker mobilitet.

Den totala budgeten i transportdelen ligger på drygt 30 miljarder euro och den fördelas på tre delar; en allmän del; en del som öronmärks sammanhållningsländerna; samt en del till militär mobilitet. Den allmänna delen omfattar cirka 12,8 miljarder euro, vilket är en minskning från innevarande programperiod till följd av Brexit. Liksom i innevarande programperiod, 2014–2020, kommer en del av medlen, drygt 11 miljarder euro, att öronmärkas för projekt i de mindre utvecklade ”sammanhållningsländerna” och kommissionen föreslår att dessa medel överförs till CEF:s transportdel från sammanhållningsfonden.

Den tredje delen om militär mobilitet är en nyhet i kommissionens förslag och en tydlig reflektion av det ökande fokuset på säkerhet och försvar i EU-samarbetet. Här avsätts cirka 6,5 miljarder euro till att utveckla och anpassa EU:s strategiska infrastruktur och transportnät efter militära krav. Delen beskrivs som ett ”civilt-militärt transportnät med dubbla användningsområden” för att förbättra den militära rörligheten i EU. Fokuset på militär mobilitet är ett nytt initiativ från kommissionen och ett led i arbetet med att skapa en ”Försvarsunion” senast 2025. Förslaget är en uppföljning av handlingsplanen om militär rörlighet som kommissionen presenterade i slutet av mars 2018.

Energi
Energidelen i CEF föreslås tilldelas nära nio miljarder euro för kommande programperiod. Fokus inom denna del kommer att ligga på skapandet av en energiunion och att stödja energiövergången i linje med målen i energipaketet ”Ren energi för alla i Europa”. Målsättningen är att EU ska kunna fortsätta att vara ledande i övergången till ren energi och är i linje med kommissionens politiska prioritering om att EU bör bli världsledande när det gäller förnybar energi. Inom energidelen av CEF ligger fokus på att slutföra de högst prioriterade energinäten, som är viktiga för den inre marknaden och för att säkerställa energiförsörjningen i Europa. En del av budgeten kommer att fokusera på gränsöverskridande projekt för förnybar energi, med målsättning att fånga upp ny teknik för förnybar energi som är redo att kommersialiseras.

Digitalisering
Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa är den minsta av de tre delarna och kommissionen föreslår en budget om tre miljarder euro för satsningar på stöd av förstklassig digital infrastruktur, vilket ska ligga till grund för en välfungerande digital inre marknad i EU. Digitalisering av industrin och modernisering av bland annat transport, energi, hälso- och sjukvårdssektorerna är beroende av tillgången till pålitliga, åtkomliga och kapacitetsstarka nät. Inom den digitala delen av CEF kommer stor vikt att läggas på infrastrukturer för digital konnektivitet.

För mer information
Läs mer om kommissionens förordningsförslag och faktablad om CEF här
Läs mer om handlingsplanen om militär rörlighet här
Läs mer om Energipaketet ”Ren energi för alla i Europa” här