En förutsättning för att tilldelas medlen genom Fonden för en rättvis omställning (FRO) är upprättandet av omställningsplaner. Kommissionen lanserar nu en plattform som syftar till att stödja medlemsländerna i arbetet med att ta fram omställningsplanerna. I kommissionens preliminära bedömning av vilka regioner som bör omfattas av FRO i Sverige pekas Norrbotten och Västerbotten ut. Genom den extra finansiering som föreslås i återhämtningsfonden kan fler svenska regioner komma att omfattas av FRO. Norra Mellansverige har antagit en position som argumenterar varför även Dalarna, Gävleborg och Värmland bör tilldelas medel från fonden.  

Den 29 juni lanserade EU-kommissionen plattformen för en rättvis omställning. Syftet med plattformen är att bistå medlemsländerna i arbetet med att ta fram de territoriella planerna för en rättvis omställning och ge stöd i genomförandet. Omställningsplanerna är en förutsättning för att kunna ta del av fonden för en rättvis omställning. Plattformen för en rättvis omställning ska erbjuda medlemsstaterna stöd i arbetet med omställningsplanerna. Plattformen ska erbjuda stöd inom tre områden:

  • Tekniskt stöd och rådgivning
  • Koordinerat stöd från kommissionen – en “one stop shop”
  • Erfarenhetsutbyte och information om goda exempel

I mitten av januari 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om att inrätta en ny fond inom sammanhållningspolitiken, Fonden för en rättvis omställning (FRO), som en del i genomförandet av den europeiska gröna given. Fonden föreslogs en budget på 7,5 miljarder euro. I kommissionens förslag om återhämtningsfond efter covid-19, Next Generation EU, föreslås FRO en rejäl förstärkning, från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro. Sverige föreslås totalt tilldelas 324 miljoner euro genom FRO. Tillväxtverket har fått regeringsuppdraget att förbereda ett nationellt program för genomförandet av FRO i Sverige 2021–2027.

En förutsättning för att tilldelas medlen genom FRO är upprättandet av territoriella planerna för en rättvis omställning. Omställningsplanen ska beskriva omställningsprocessen fram till 2030, i linje med den nationella energi- och klimatplanen, samt en beskrivning av de regioner där omställningen får mest påverkan och som ska omfattas av stödet från FRO. I kommissionens preliminära bedömning av vilka regioner som bör omfattas av FRO i Sverige pekas Norrbotten och Västerbotten ut. Genom den extra finansiering som föreslås i återhämtningsfonden kan fler svenska regioner komma att omfattas av FRO. Norra Mellansverige har antagit en position som argumenterar varför även Dalarna, Gävleborg och Värmland bör tilldelas medel från FRO.

För mer information
Plattformen för en rättvis omställning
Central Swedens artikel om förstärkningen till FRO
EU-kommissionens frågor och svar om FRO
EU-kommissionens förslag till reviderad förordning för Fonden för rättvis omställning (engelska)
Norra Mellansveriges position om FRO
Central Swedens artikel om finansieringen till gröna given

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58