De tre regionerna i Norra Mellansverige (Dalarna, Värmland och Gävleborg) har tagit fram en gemensam position gällande tilldelningen av den föreslagna fonden för rättvis omställning (FRO) med anledning av EU-kommissionens rekommendation om att FRO enbart ska riktas till Övre Norrland. De tre regionerna i Norra Mellansverige anser att även Värmland, Dalarna och Gävleborg bör omfattas av FRO för att kunna hantera de ekonomiska och sociala konsekvenser som en grön omställning av de tre industriregioner innebär.

Den 14 januari 2020 presenterade EU-kommissionen investeringsplanen för ett hållbart Europa, med syfte att mobilisera EU-medel och främja offentliga och privata investeringar för att genomföra den europeiska gröna given. En del av investeringsplanen är mekanismen för rättvis omställning, där fonden för rättvis omställning (FRO) ingår. FRO ska minska de sociala och ekonomiska kostnaderna för omställningen till en klimatneutral ekonomi och föreslås finansiera projekt kopplat till kompetensförsörjning och omställning till en koldioxidsnål ekonomi. I slutet av februari publicerade EU-kommissionen Landrapporten för Sverige i vilken kommissionen ger rekommendationen att FRO bör riktas till Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län). I slutet av mars gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett underlag till den territoriella omställningsplanen som ska styra investeringarna i FRO och meddelade samtidigt att regeringen delar kommissionens rekommendation om att FRO bör tilldelas Övre Norrland.

Regionerna i Norra Mellansverige anser att FRO även bör omfatta Värmland, Dalarna och Gävleborg och har därför tagit fram ett gemensamt positionspapper med synpunkter på varför även Norra Mellansverige bör tilldelas medel från FRO.

I positionspapperet beskriver de tre regionerna att Norra Mellansverige:

  • Har betydande industrier som står inför en grön omställning och en större andel sysselsatta inom branscherna för stål- och metallframställning än riket i genomsnitt,
  • Har behov att möta de utmaningar kopplat till kompetensförsörjning som kan uppstå av industrins omställning,
  • Arbetar aktivt med industriomställning genom den EU-finansierade piloten för regioner i industriell omvandling,
  • Är en medelinkomstregion som behöver ytterligare investeringar för att komma ikapp mer utvecklade regioner, vilket EU-kommissionen påvisar i Landrapporten till Sverige 2019,
  • Har en BNP per capita som ligger under EU-genomsnittet, vilket gör att Norra Mellansverige, som enda svenskt NUTS2-område föreslås klassificeras som en övergångsregion inom sammanhållningspolitiken under nästa programperiod 2021 – 2027,
  • Anser att Värmland, Dalarna och Gävleborg bör omfattas av fonden för rättvis omställning för att kunna hantera de ekonomiska och sociala konsekvenser som en grön omställning av våra tre industriregioner innebär,
  • Vill involveras i den fortsätta dialogen runt fondens omfattning och utformning med Näringsdepartementet och andra berörda regioner.

För mer information
Läs positionspapperet i sin helhet här
Läs Central Swedens artikel om fonden för rättvis omställning här