Programmet Interregionala innovationsinvesteringar (I3) första ansökningsomgång föreslås öppna i oktober 2021 och förslag om tematiken tyder på att programmet kommer utgå från projekt inom digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning. Programmets expertgrupp, som bland andra omfattar representanter från nätverken ERRIN och Vanguardinitiativet, utarbetar just nu arbetsprogrammet och detaljerna för utlysningarna.  

I EU-kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 som presenterades 2018 fanns ett förslag om att inrätta ett nytt program; interregionala innovationsinvesteringar (I3). Programmet syftar att bidra till förverkligandet av smart specialisering genom att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Genom programmet kan regioner söka finansiering för att utveckla demonstrationsprojekt som bidrar till att skapa nya europeiska värdekedjor inom prioriterade områden i regionernas smart specialiseringsstrategier.  

Redan befintliga interregionala samarbeten inom till exempel de tematiska S3-partnerskapen eller Vanguardinitiativets pilotprojekt premieras i urval av projekt som ska finansieras.   

Förslag om struktur, aktiviteter och tematik
Programmet väckte stor diskussion i förhandlingarna och den slutgiltiga överenskommelsen om programmets budget landade i en halvering jämfört med kommissionens förslag. Programmet har under programperioden 2021 – 2027 totalt en budget på 500 miljoner euro.  

Programmet föreslås finansiera projekt inom flera olika delar (strands) som bidrar till:  

  • rådgivning och stöd till investeringar i interregionala innovationsprojekt  
  • utveckling av värdekedjor i mindre utvecklade regioner  
  • test och experimentering för kapacitetshöjande insatser i de regionala innovationsekosystemen i mindre utvecklade regioner 
  • tekniskt stöd, nätverksstöd och möjligheter till erfarenhetsutbyte.   
  • nätverksmanagement och främjande av S3-plattformar  

Ambitionen att I3 ska bidra till kommersialisering och utökning av interregionala innovationsprojekt som ska stimulera utveckling av europeiska värdekedjor för att möta samhällsutmaningar genom tematiskt samarbete över gränser. Finansiering till rådgivning och stöd till investeringar i interregionala innovationsprojekt och utveckling av värdekedjor i mindre utvecklade regioner föreslås utgöra huvuddelen av programmet och projekt inom dessa områden föreslås implementeras främst under de första åren av programperioden.  

De första utlysningar kan vara att vänta redan i mitten av oktober 2021 och tematiskt fokus för dessa utlysningar föreslås vara digital omställning, grön, – och klimatomställning samt smart tillverkning. Mer officiell information gällande utlysningarna väntas komma under sommaren. Utifrån de preliminära utlysningsdatum och förslag på tematik arbetar de olika S3-partnerskapen, Vanguard-piloterna och aktörer i innovationssystem som I3 riktar sig till just nu med ansökningar. 

EU-kommissionens expertgrupp för I3 
En expertgrupp bestående av representanter från medlemsländerna/regioner, andra EU-institutioner, relevanta intressenter samt representanter från akademin, ska stödja EU-kommissionen i att definiera arbetsprogrammen och de specifika utlysningarna i I3. Expertgruppen ska tydligt länkas till styrgrupperna för de tematiska S3-plattformarna. Bland andra har två experter från nätverken Vanguard Initiativet samt ERRIN där Central Swedens regioner är medlemmar har utsetts för att delta i gruppens arbete.  

För mer information
Läs mer om bakgrunden till I3 via Central Swedens nyhet
Läs mer om den gemensam position om behovet av I3 som Central Swedens medlemmar stöttat
Läs mer om I3 via EU-kommissionens presentation av programmet

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75