Det europeiska klimatprogrammet Life har öppnat upp sin första ansökningsomgång. Fram till den 12 januari kan projekt inom bland annat cirkulär ekonomi, begränsning och anpassning av klimatförändringar, inklusive beteendeförändringar, samt övergången till ren energi ansöka om medfinansiering. Deadline för ansökan är den 12 januari 2022.

Life-programmet har fyra delprogram: natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begränsning och anpassning till klimatförändringar samt omställning till ren energi. För Central Swedens regioner bedöms de tre sistnämnda delprogrammen vara av störst relevans. Alla delprogram har nu öppnat sina ansökningsomgångar, med deadline den 12 januari 2022.

Kommissionen anordnar också en Q&A session om ansökningsomgången för Life den 8 och 9 september.

Delprogram: natur och biologisk mångfald

Det finns två prioriteringar inom delprogrammet natur och biologisk mångfald:

 1. Stöd till målen i EU:s fågel- och habitatdirektiv och förordningen om invasiva främmande arter.
 2. Bidra till målen i EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030 transeuropeiskt naturnät och EU:s restaureringsplan.

Det finns också två insatsområden:

 1. Naturutrymme: områdesbaserade bevarande- och restaureringsåtgärder.
 2. Skydda vår art: åtgärder som riktar sig mot specifika arter.

Delprogram: cirkulär ekonomi och livskvalitet

Det finns sju prioriteringar inom delprogrammet cirkulär ekonomi och livskvalitet:

 1. Återvinning av resurser från avfall – innovativa lösningar för mervärdesåtervunna material, komponenter eller produkter.
 2. Cirkulär ekonomi och miljö – stöd till värdekedjor som anges i EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin.
 3. Luft – bidrar till att genomföra luftkvalitetslagstiftningen och ta itu med miljöproblem i städer, industri och på landsbygden.
 4. Vatten – förbättrad vattenkvalitet och vattenmängd samt havs- och kustvattenhantering. Innovativ teknik och innovativa verktyg för dricksvatten och avloppsreningssystem i städer.
 5. Mark – skydd av kvaliteten på EU:s mark.
 6. Buller – vilket minskar bullret inne i tätbefolkade stadsområden.
 7. Kemikalier – vilket minskar de farliga ämnens inverkan på miljön eller människors hälsa.
 8. Miljöstyrning – stöd till offentliga förvaltningars beslutsfattande och frivilliga tillvägagångssätt, säkerställande av miljöefterlevnad och tillgång till rättslig prövning, främjande av beteendeförändringar och medvetandehöjande åtgärder.

Delprogram: begränsning och anpassning av klimatförändringar

Det finns tre prioriteringar inom delprogrammet begränsning och anpassning av klimatförändringar:

 1. Begränsning av klimatförändringar – minskning av fluorerade växthusgaser, förbättring av systemet för handel med utsläppsrätter, förvaltning av land och hav bättre för att minska utsläppen, förbättra naturliga kolsänkor.
 2. Anpassning till klimatförändringarna – genomförande av anpassningsplaner, utveckling av toppmoderna anpassningsverktyg, klimatsäkring, förberedelser av städer och regioner för klimatförändringar och extrema väderhändelser.
 3. Klimatstyrning och information – stöd till den europeiska klimatpakten, uppmuntra beteendeförändringar, öka medvetenheten, övervaka utsläppen av växthusgaser, analysera klimatpolitiken.

Delprogram: övergång till ren energi

Det finns fem prioriteringar inom delprogrammet för övergången till ren energi:

 1. Bygga upp en nationell, regional och lokal politisk ram som stöder omställningen av ren energi.
 2. Accelererande teknikutrullning, digitalisering, nya tjänster och affärsmodeller samt förbättrad kompetens.
 3. Att attrahera privat finansiering för hållbara energiprojekt.
 4. Stöd till lokala och regionala investeringsprojekt.
 5. Att involvera och stärka medborgarna i övergången till ren energi.

I Sverige är Naturvårdsverket utsett till svensk nationell kontaktpunkt, vilket innebär att myndigheten informerar och erbjuder stöd till sökande till Life programmet i Sverige. Detta bland annat genom att hjälpa till att bedöma om ett projekt kan få bidrag och skicka ansökningarna vidare till EU-kommissionen. Det är dock EU-kommissionen som fördelar pengarna.

Mer information
Information från Naturvårdsverket om Life
Mer information om hur ansökan går till och exempel på tidigare projekt som fått medfinansiering från Lifeprogrammet finns här
Mer om ansökningsomgången
Lifeprogrammets hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92