Vikten av regionalt inflytande över sammanhållningspolitiken, återhämtningsplanerna samt EU:s industristrategi är fokus för ett antal yttranden antagna av Europeiska regionkommittén (ReK). ReK uttrycker oro över att regional nivå inte är delaktiga i utformandet av partnerskapsöverenskommelsen inom sammanhållningspolitiken, ReK anser vidare att återhämtningsplanerna kan bli mindre verkningsfulla om regionala behov och inspel utelämnas. I ett av yttrandena belyser också ReK att EU:s industristrategi bör inkludera tydligare kopplingar till målen inom ramen för den gröna given och till metoder för smart specialisering.

Europeiska regionkommittén (ReK) har via tre nyligen presenterade yttranden lyft betydelsen av kommuner och regioners delaktiget i utformning av politik på EU-nivå. Tre av dessa yttranden berör framtidens sammanhållningspolitik med fokus på partnerskapsöverenskommelsen, återhämtningsplanerna och EU:s uppdaterade industristrategi. I yttrandena framhålls det att regionala och lokala myndigheter spelar en viktig roll som mottagare och utförare i relation till de politiska beslut som tas om program och strategier samt att lokal och regional nivå har flera viktiga inspel och förslag med utgångspunkt i de utmaningar som ReK:s medlemmar står inför.

Oro över att partnerskapsprincipen inte kan tillämpas korrekt
Den 14 oktober antog ReK ett yttrande om lokala och regionala myndigheters konkreta medverkan i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen. I Yttrandet belyser ReK bland annat att vikten av de lokala och regionala myndigheternas deltagande i utarbetandet av partnerskaps­överenskommelser och operativa program som en viktig förutsättning för att dessa ska kunna utformas strategiskt i syfte att återspegla de verkliga behoven i området i fråga. ReK uttrycker även en oro över att partnerskapsprincipen inte kan tillämpas korrekt i alla medlemsstater och hänvisar till att förhandlingarna om partnerskapsöverenskommelser och operativa program har visat att de lokala och regionala myndigheterna visserligen rådfrågats i de flesta fall, men att deras deltagande inte utgjort ett fullständigt partnerskap i enlighet med den europeiska uppförandekoden för partnerskap. Yttrandet i sin helhet.

Undvika överlappning med annan EU-finansiering
De nationella återhämtningsplanerna kommer att bli mindre verkningsfulla om städer och regioner utestängs. Det är huvudbudskapet i ReK:s yttrande om återhämtningsplanerna som presenterades den 2 december. ReK framhåller även att ett nära partnerskap mellan alla styresnivåer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer är av yttersta vikt för att säkerställa att de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna svarar mot de territoriella behoven och för att undvika överlappningar med annan EU-politik och andra EU-fonder. Yttrandet i sin helhet.

Regionala innovationsstrategier för smart specialisering – modell för interregionalt samarbete i genomförandet av industristrategin
I relation till EU:s uppdaterade industristrategi har ReK antagit ett yttrande som påvisar behovet av ytterligare kopplingar mellan den gröna given och industristrategin för att främja minskandet av koldioxidutsläpp och nå målet om klimatneutralitet till 2050. I yttrandet välkomnar ReK att industristrategin är presenterad samt den inriktningen på industriella ekosystem och plastbaserad innovation som strategin lyfter fram. Dock anser ReK att strategin i högre grad bör framhålla bilateralt klustersamarbete, bilateralt offentlig-privata partnerskap och att den regionala dimensionen bäst kan stärkas genom att de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering används som en modell för interregionalt samarbete. Yttrandet i sin helhet.

Bakgrund Europeiska regionkommittén (ReK)
Regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Regionkommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning. Kommittén består av 329 ledamöter och 329 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU:s 27 medlemsländer. Sverige representeras av 12 ledamöter och 12 ersättare.

Mer information
Regional innovation ecosystems are the key to higher competitiveness and strategic autonomy of European industry (europa.eu)
Opinion Factsheet (europa.eu)
De nationella återhämtningsplanerna kommer att bli mindre verkningsfulla om städer och regioner utestängs (europa.eu)

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75