Bättre förutsättningar för investeringar i vätgas och möjliggörande av utveckling av EU:s vätgasinfrastruktur är exempel på ambitioner i EU-kommissionens förslag till revidering av EU:s gasmarknadspaket som presenterades i mitten av december. Ökade krav på att olje-, gas- och kolsektorerna rapporterar metanutsläpp genom ny EU-lagstiftning är ytterligare ett förslag EU-kommissionen presenterade i december. Infrastrukturdepartementet söker inspel kring dessa förslag senast 9 februari inför stundande förhandlingar på EU-nivå.

I mitten av december presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av EU:s gasmarknadspaket, ett paket med lagstiftningsförslag för att fasa ut fossila bränslen från EU:s gasmarknad genom att underlätta användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive vätgas. I samband med lanseringen av gaspaketet presenterade kommissionen även ett förslag till EU-lagstiftning om minskning av energisektorns metanutsläpp.

Utveckling av vätgasinfrastrukturen
EU-kommissionens ambition med gaspaketet är att skapa förutsättningar för en övergång från naturgas till förnybar och koldioxidsnål gas, särskilt biometan och vätgas. Förslaget innebär att skapa bättre förutsättningar för investeringar i vätgas och möjliggöra utveckling av EU:s vätgasinfrastruktur. Enligt kommissionens förslag ska de nationella nätutvecklingsplanerna bygga på ett gemensamt scenario för el, gas och vätgas som även föreslås anpassas till nationella energi- och klimatplaner samt EU-omfattande tioåriga nätutvecklingsplaner. Förslaget innebär att gasnätsoperatörer måste lämna information om infrastruktur som kan avvecklas eller anpassas, och det kommer att finnas separat rapportering om utvecklingen av vätgasnätet för att säkerställa att uppbyggnaden av vätgassystemet baseras på en realistisk efterfrågeprognos.

Krav på att olje-, gas- och kolsektorerna rapporterar metanutsläpp
I samband med lanseringen av gaspaketet presenterade kommissionen även ett förslag på EU-lagstiftning om minskning av energisektorns metanutsläpp. Förslaget innebär en ny rättslig ram för EU för att säkerställa en standard när det gäller mätning, rapportering och verifiering av metanutsläpp. De nya reglerna skulle kräva att företag mäter och kvantifierar sina metanutsläpp vid källan och genomför omfattande undersökningar för att detektera och reparera metanläckage i sin verksamhet.

Påverka lagförslagen
Förslagen om revidering av EU:s gasmarknadspaket samt förslag till förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn förhandlas nu av Europaparlamentet och rådet (medlemsländerna). Den svenska regeringen vill genom Infrastrukturdepartementet få inspel på förslagen från intressenter och har därför remitterat frågan. Sveriges kommuner och regioner är en av remissinstanserna. Deadline för remissvar är 9 februari 2022.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande här
Läs mer om Infrastrukturdepartementets remiss av förslag av EU:s gasmarknadspaket här
Läs mer om Infrastrukturdepartementets remiss av EU-förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92