Genom Fonden för en rättvis omställning och REACT-EU kan Sverige få ca 515 miljoner euro extra medel till sammanhållningspolitiken i nästa programperiod. Utöver detta kan Sverige tilldelas ca 3,7 miljarder euro genom Faciliteten för återhämtning och resiliens. Hur denna extra finansiering ska implementeras i Sverige och regioners roll i detta är ännu osäker.

Den 21 juli 2020 enades EU:s stats och regeringschefer i Europeiska rådet om budgeten till återhämtningsplanen; totalt 1824,3 miljarder euro (1 074,3 miljarder euro till EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 samt 750 miljarder euro till återhämtningsinstrumentet ”Next Generation EU”). Regionalt utvecklingsansvariga har sedan april 2020 ett regeringsuppdrag att ta fram prioriteringar för de regionala ERUF-programmen för 2021 – 2027. Finansieringen kopplat till detta uppdrag kommer från den ordinarie långtidsbudgeten 2021 – 2027.

Återhämtningsinstrumentet Next Generation EU (NGEU) innebär en förstärkning av EU:s långtidsbudget för programperioden 2021 – 2027 på 750 miljarder euro. En stor del av denna extra finansiering kan kopplas till sammanhållningspolitiken/regional utveckling.

Faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility (RRF)) utgör budgetmässigt den största delen av Next Generation EU (NGEU). Sverige kan tilldelas ca 3,7 miljarder euro genom faciliteten. Faciliteten ska erbjuda ekonomiskt stöd till långsiktiga reformer och investeringar i medlemsstaterna, i syfte att minska de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19.

Ett annat centralt instrument i NGEU är REACT-EU. Sverige kan tilldelas ca 350 miljoner euro genom REACT-EU. Instrumentet föreslås implementeras genom justeringar i nuvarande ERUF/ESF-program alternativt genom upprättande av nya särskilda program med fokus på åtgärder som relativt snabbt bidrar till ekonomisk återhämtning, till exempel främjande av företagande (företagsakuter, rådgivning, olika företagsstöd tex omställningscheckar, branschsatsningar (tex kultur och turism), varselsatsningar, digitalisering (inklusive bredbandsinfrastruktur) samt klimatsatsningar.

NGEU innebär även en förstärkning till Fonden för en rättvis omställning (JTF). Sverige kan tilldelas 165 miljoner euro från JTF. Tillväxtverket har regeringsuppdraget att utgöra förvaltande myndighet för ett nationellt program inom JTF under programperioden 2021 – 2027. Förstärkningen genom NGEU gör att Regeringskansliet överväger en utvidgning av JTF i Sverige till att omfatta ytterligare geografiska områden och branscher utöver nuvarande förslag som gäller omställningen av stålindustrin i Övre Norrland.

Central Sweden har sammanställt ett PM som ämnar sammanfatta Europeiska rådets överenskommelse om långtidsbudgeten, återhämtningsinstrumentet och dess påverkan på sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. Ladda gärna ner dokumentet här.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58