Örebro och Gävle pekas ut som nya urbana noder i EU-kommissionens förslag om revidering av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Att utses som urban nod innebär ökade möjligheter till EU-finansiering för infrastrukturinvesteringar i regionerna. Europaparlamentet och rådet förhandlar nu förslaget som väntas träda ikraft 2023.  

Efter många förseningar presenterade EU-kommissionen tillslut den 14 december 2021 förslaget om revidering av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Revideringen av TEN-T syftar till att nå ambitionerna i den Europeiska gröna given som inom transportområdet innebär en minskning av transportsektorns utsläpp med 90 % innan 2050. Kommissionens ambition med TEN-T revideringen är att förbättra förbindelserna i EU och bland annat öka person- och godstransporter på järnväg, stödja utbyggnad av laddningsstationer och alternativ tankningsinfrastruktur. Förslaget omfattar bland annat:

  • Krav på att de viktigaste TEN-T-järnvägslinjerna för persontrafik tillåter att tågen färdas i 160 km/h eller snabbare senast 2040.
  • Ökat antal omlastningsterminaler, förbättrad hanteringskapacitet vid godsterminaler, kortare väntetider vid gränsövergångar, längre tåg i syfte att överföra mer gods till renare transportsätt samt möjlighet att transportera lastbilar med tåg i hela nätet.

Örebro och Gävle föreslås bli nya urbana noder
En fråga Central Swedens medlemsregioner bedrivit aktiv påverkansarbete kring kopplat till TEN-T-revideringen är vilka städer som i förslaget pekas ut som urbana noder och prioriterade terminaler. I den nuvarande förordningen finns bara de tre storstäderna i Sverige med som urbana noder. I förslaget till revidering som presenterades 14 december finns bland andra Örebro och Gävle inkluderade som nya urbana noder samt Gävle som ny terminal. Inom Botniska korridoren pågår ett arbete med att även inkludera Falun/Borlänge samt Boden/Luleå som nya urbana noder samt Falun/Borlänge som ny prioriterad terminal. Syftet med att pekas ut som urban nod är möjligheten att söka finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2), det vill säga ökad möjlighet till EU-finansiering för infrastrukturinvesteringar i regionerna.

Möjlighet till påverkan
I samband med att förslag till revidering presenterades öppnade EU-kommissionen även ett samråd. Samrådet är ett så kallat feedbacksamråd, även kallat antagandesamråd. Samrådet innebär att intressenter kan lämna synpunkter på det av EU-kommissionens antagna förslaget till rättsakt. Synpunkterna som inkommer i denna typ av samråd sammanfattar EU-kommissionen för Europaparlamentet och rådet, så att de kan ta hänsyn till dem när de diskuterar lagförslaget. Feedbacksamrådet om revideringen av TEN-T lagstiftningen stänger 23 mars 2022. Nästa steg i lagstiftningsförfarandet är förhandling mellan Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) som behöver nå en kompromiss för att TEN-T revideringen ska kunna träda ikraft, vilket väntas ske 2023. Regeringskansliet har remitterat TEN-T revideringen till bland andra Central Swedens medlemsregioner. Deadline att lämna yttrande till regeringskansliet är 9 februari 2022.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om TEN-T revideringen här
Läs mer om samrådet för TEN-T revideringen här
Läs mer om regeringskansliets remiss om TEN-T revideringen här
Läs mer om Botniska korridorens arbete med att påverka TEN-T revideringen här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92