Den 7 november närvarade Central Sweden Logistikdag Norr i Luleå, som arrangeras av Botniska korridoren, Norrbottens Handelskammare och Sveriges Byggindustrier. Temat för dagen var verkställighet. Årets upplaga av logistikdagen var den mest välbesökta någonsin med över 200 deltagare på anmälningslistan. På den fullspäckade talarlistan stod bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth, Europaparlamentariker Erik Bergkvist, Northvolts VD Peter Carlsson, VD för Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter Svärd och Inlandsbanans VD Peter Ekholm. Frågor som diskuterades under dagen var den nationella godsstrategin, ScanMed-korridorens förlängning, klimatomställning, kompetensförsörjning och jämställdhet i transportsektorn, samt hur Inlandsbanan i samarbete med LKAB kan bidra till hållbara godstransporter genom inlandet. Botniska korridorens projektledare Joakim Berg var dagens eminente moderator.

Den 7 november gick årets upplaga av Logistikdag Norr av stapeln i Luleå. Konferensen var välbesökt med över 200 anmälda deltagare. Per Bondemark, SSAB samt ordförande Näringslivets Transportråd, inledde dagen med en återblick till 1900-talets början, med en bild från Zorngården i Mora och en utblick över hur Sverige, industrin och transportsystemet, har utvecklats under det senaste dryga seklet. Bondemark lyfte vikten av den nationella godsstrategin och den, på det stora hela, samstämmighet som finns om transportsystemets utveckling i Sverige idag. Bondemark lyfte även fram satsningen på elvägen utanför Sandviken, och ställde sig frågande till varför den nu ska rivas, istället för att satsa på kommersialisering. Även elektrifiering, överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart samt förenklingen av regelverk var saker som Bondemark belyste under sitt öppningsanförande.

Europaparlamentariker Erik Bergkvist gjorde en omvärldsbevakning ur ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv. Han lyfte Kinas roll i världsekonomin och vikten av samarbete och utbyte i en tid när oron och polariseringen i världen ökar. Bergkvist framhöll vikten av att EU tar på sig ledartröjan och är det goda, och tydliga, exemplet i klimatpolitiken. Kina, USA och Indien kommer inte att ta det ansvaret. Bergkvist framhöll att transporterna inte kommer att minska, vi behöver transporter, men vi måste arbeta långsiktigt och strategiskt med tekniska, logistiska och klimatsmarta lösningar, och samtidigt vara öppna mot det som sker i omvärlden. Bergkvist lyfte även fram kompetensförsörjningen som en viktig utmaning i nutid.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth belyste ett flertal aspekter kopplat till effektiva, klimatsmarta och intermodala transporter i sitt anförande på logistikdagen. Han lyfte fram kopplingen mellan näringslivspolitiken, samhällsbyggande och infrastruktursatsningar, samt hur ett hållbart och effektivt transportsystem stärker Sveriges konkurrenskraft. Behoven för infrastruktursatsningar i landet är stora, det är en stor utmaning som olika aktörer måste ta ansvar för att lösa. Som ett led i att utveckla Sveriges arbete med mer effektiva godstransporter togs en nationell strategi fram för ett och ett halvt år sedan och stora satsningar görs på transporter i Sverige idag. Eneroth framhöll att klimatomställningen gynnar Sverige. Omställningen är nödvändig och viktig men den gynnar också investeringsklimatet och riskkapitalsatsningar vilket leder till nya arbetstillfällen och innovationer.

Vidare framhöll Eneroth de stora och viktiga investeringar som görs inom ramen för nationell plan idag, såsom de för Botniska korridoren viktiga satsningarna på Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Malmbanan. Infrastrukturministern reflekterade även runt de samhällsekonomiska analyserna och det faktum att ytterst få investeringar ter sig lönsamma i planeringsskedet, men att nyttoeffekterna ökar när byggnationerna börjar. Det får effekter på bostadsbyggande, jobbskapande, pendlingsavstånden minskar och regionförstoringen ökar. Även vikten av kapacitetshöjande insatser i Sveriges hamnar betonades av ministern och att hamnarna har en viktig del i ett effektivt och välfungerande transportsystem.

Eneroth underströk vikten av byggandet av de nya stambanorna, för att öka kapaciteten i transportsystemet och fria utrymmet för mer gods. Han betonade att dessa investeringar ska ligga utöver investeringarna i nationell plan, för att inte konkurrera ut andra viktiga satsningar. Eneroth var positiv till kommissionens föreslagna förlängning av stomnätskorridoren ScanMed och det faktum att också den norra delen av landet, norr om Stockholm, kommer att inkluderas i en av de nio högst prioriterade långdistansflödena i Europa och att möjligheter att söka medfinansiering från EU för infrastrukturprojekt öppnas för hela landet. Andra teman som ministern berörde i sitt anförande var autonoma transporter, geofencing för bättre flöden i städer, sjöfart, elvägssatsningar, elektrifiering och samarbete med bland annat Tyskland och Frankrike för att gemensamt ta ledning i utvecklingen av elektrifierade transporter, och fossilfria tunga transporter. Bland annat tillsätts en ”elkommission” för att följa och utveckla detta arbete.

Slutligen lyfte Eneroth fram vikten av samarbete på EU-nivå vad gäller bland annat cabotageregelverket och förhindrandet av osund konkurrens och otillåtna transporter på vägarna. Bland annat ställs nu krav på vinterdäck på alla lastbilar som framförs på Sveriges vägar och fler kontroller kommer att utföras, något som är viktigt inte minst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Ministern avslutade sitt anförande med att lyfta fram jämställdhetsaspekten inom transportsektorn. Det är en väldigt liten del av kvinnor i transportsektorn och en ”kulturrevolution” måste ske för att förändra detta. Inom sjöfartssektorn är endast två procent kvinnor och endast elva procent av lastbilschaufförerna. Ministern underströk att detta är en oerhört viktig fråga att hantera för att säkra kompetensförsörjningen i branschen.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier och tidigare infrastrukturminister, talade om infrastrukturen som ett nav i samhällsbyggandet och kopplingen mellan infrastruktursatsningar och utökat byggande. Elmsäter-Svärd påtalade även hon vikten av jämställdhet och att få in fler kvinnor i branschen. Branschen står inför massiva pensionsavgångar de kommande åren och Elmsäter-Svärd underströk vikten fortsatta satsningar på bygg- och anläggningsprogram och att yrkeshögskolor finns kvar. Elmsäter-Svärd framhöll vikten av den fria rörligheten inom EU och samarbetet med övriga delar av världen för byggsektorn. Hon betonade att Sverige inte skulle ha varit där vi är idag utan internationella företag och den kunskap och erfarenhet som de bidragit med i att utveckla branschen.

Peter Ekholm, VD Inlandsbanan, och Jan Lundgren, logistikchef LKAB, lyfte fram de två bolagens gemensamma satsning på hållbara godstransporter genom inlandet. De båda bolagen har aviserat i en avsiktsförklaring planerna på att utreda en ny, fossilfri kalk- och makadamtransport mellan Orsa och Gällivare, med målet att på sikt utreda en utfasning av dieseldrivna lok från godstransporterna och ersätta dessa med CO2-fria terminallok. Tester och analyser av godstransporterna kommer att utföras under 2020 och därefter kommer bolagen ta ställning till framtida steg. Ekholm tog under sin presentation upp frågor om godstrafikens plats i transportsystemet och det faktum att godstrafiken trängs undan av persontrafiken och den stora potential en överflyttning av exempelvis timmer till inlandsbanan har i att avlasta vägtransportnätet från tunga transporter. En upprustning av inlandsbanan skulle ge möjlighet att köra malm från Luleå till Borlänge, något som skulle skapa stor kapacitet i transportsystemet och bidra till ett robustare järnvägssystem. Inlandsbanan ligger utanför den nationella planprocessen något som gör att satsningar kan komma till stånd snabbare. Lundgren lyfte fram samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall och det arbete som görs för att få fram fossilfritt stål. Han påpekade att stålproduktionen idag står för tio procent av Sveriges CO2-utsläpp och att arbetet med att få fram en fossilfri stålproduktion har potential att få stora effekter på hela stålbranschen.

Avslutningsanförandet hölls av Peter Carlsson, grundare och VD på Northvolt. Carlsson informerade om bygget av ”gigafabriken” i Skellefteå som påbörjades under sensommaren 2019. ”Northvolt Ett” ska fungera som företagets primära batterifabrik med en kapacitet på minst 32 GWh per år. Carlsson lyfte fram kompetensförsörjningen som en utmaning, man anställer idag en stor del av sina experter från Japan, då kompetensen i dagsläget inte finns i Europa. Fabriken i Skellefteå blir en av Europas modernaste fabriker med ett högst internationellt team med mer än femtio nationaliteter. Carlsson pratade om tre megatrender inom transport just nu: automatisering, konnektivitet och elektrifiering. Elektrifieringen driver fram en låg kostnad för att framföra et fordon, bland annat för att en elmotor är mer effektiv samt att el är billigare än olja. Utvecklingen inom denna industri är massiv och det sker stora förändringar av värdekedjorna. Carlsson menar att i princip alla bilfabrikörer idag gör stora förändringar mot elektrifierade fordon och fordonsflottan hos fabrikörerna förändras mycket. Utvecklingen av batterikapaciteten går fort och bilar med väldigt lång räckvidd finns redan på marknaden och även till bussar i stadsmiljö är det stor efterfrågan av batterier. Flera europeiska städer har tagit initiativ för att utöka den elektrifierade fordonsflottan, för att förbättra både luftkvalitet och ljudnivån. Carlsson lyfte även fram vikten av europeiskt samarbete runt detta, och tog EU-kommissionens arbete med European Battery Alliance som ett exempel.

Under dagen bidrog även talare från bland annat Trafikverket och Trafikanalys för att dela sin kunskap om godsflöden, infrastrukturplanering, intermodala transporter, digitalisering av transportsystemet och arbetet med innovativa lösningar för fossilfria godstransporter.

För mer information

Mer information om programmet och talarnas presentationer finns här.