Som första steg i att uppdatera det så kallade Europeiska forskningsområdet (ERA) antogs i mitten av juli ett förslag om en Europeisk pakt för forskning och innovation. Pakten har tagits fram av EU-kommissionen och medlemsländerna och ger en rad rekommendationer om hur forskningsområdet ska förnyas genom gemensamma mål, värderings- och principförslag, stärkta samarbetsmöjligheter och prioriteringar. Pakten uppmärksammar vikten av samarbete mellan olika nivåer i forskningsområdet och synergier genom finansiering och innovationsekosystem på EU, nationell och regional nivå. 

Europeiska forskningsområdet (ERA) syftar till att stärka samarbetet inom EU på forskningsområdet. Efter en uppdatering av ERA i september 2020 bestämdes det att det första steget i förnyelsen skulle vara införandet av en pakt för forskning och innovation. I mitten av juli antogs ett förslag om pakten som behandlats av EU-kommissionen och medlemsländerna. I pakten återfinns en rad rekommendationer som kretsar kring värderingar och principer men inga legalt bindande initiativ. En del rekommendationer syftar till att främja synergier mellan EU, nationell och regional nivå inom exempelvis finansiering och stärkta innovationsekosystem.  

Paktens innehåll: 
Pakten vilar på fyra huvudsakliga delar:  

  1. Värderingar och principer för forskning och innovation  
  2. Prioriterade områden för samarbete  
  3. Prioriterade investeringar och reformer  
  4. Koordinering av policy  

Varje del innehåller en lång lista på rekommendationer som genomgående präglas av ett större fokus på inkludering, socialt ansvar, jämställdhet och värderingar inom forskningsområdet. Inom område 2 rekommenderas exempelvis en öppen forskning, valideringsprinciper och en stärkt forskningsinfrastruktur och där nämns även synergier mellan forsknings och innovationspolitiken och industripolitiken (EU:s nya Industristrategi) i syfte att stärka innovationsekosystem i EU. Inom detta område lyfts också synergier mellan finansiering från olika program och på olika nivåer, från EU-nivå till regional nivå via gemensamma investeringar från Europeiska regionalfonden, Horisont Europa och faciliteten för återhämtning och resiliens.  

ERA Hubs
Det i nuläget mest uppmärksammade initiativet, på regional nivå, utifrån uppdateringen av ERA är lanseringen av ERA hubs som ingår i ett förslag om att utveckla och testa ett nätverksramverk för att stötta det europeiska innovationsekosystemet. Kommissionen föreslår att senast 2022 lansera ERA hubs. Syftet med ERA hubs är att fostra sammankopplade innovationsnav i hela EU för att uppnå bättre samordning, stärka spetskompetens och förbättra produktion, spridning och användning av kunskap. Du kan läsa mer om ERA hubs i en tidigare artikel av Central Sweden via en av länkarna nedan.  

Bakgrund
Europeiska forskningsområdet (ERA) har funnits sedan år 2000. ERA syftar till att stärka samarbetet mellan EU:s medlemsländer genom exempelvis rekommendationer och policy som ska stärka utbyten mellan forskare, främja forskningsmiljöer och mål för nationella investeringar i forskning och innovation. 

Den 30 september 2020 antog EU-kommissionen ett meddelande om ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation (ERA). Ambitionen bakom ERA är att skapa en inre marknad för forskning, innovation och teknik i hela EU. Den nya ERA är också tänkt att påskynda EU:s klimatomställning och befästa EU:s ledande ställning inom den digitala utvecklingen, stödja social och ekonomisk återhämtning efter coronakrisen samt stärka motståndskraften inför framtida kriser. Kommissionens ambitioner för det nya europeiska forskningsområdet ger den regionala och lokala nivån en mer framträdande roll i arbetet med att förbättra forskning, innovation- och utvecklingssamarbetet i EU.   

För mer information  
Läs mer om förslaget om en europeisk pakt för forskning och innovation via EU-kommissionens pressmeddelande
Läs det officiella förslaget om en europeisk pakt för forskning och  innovation
Läs om uppdateringen av Europeiska forskningsområdet (ERA) via EU-kommissionens pressmeddelande 
Läs central Swedens artikel om ERA och ERA hubs 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75