Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och regeringschefer. EU:s strategiska agenda lägger grunden för EU-institutionernas framtida arbete och planering av Europeiska rådets möten.

Den 20–21 juni 2019 antog rådet en ny strategisk agenda för 2019–2024 som lägger en övergripande ram för vilka frågor som EU ska prioritera under en tidsperiod framåt motsvarande fem år.

Agendan är tänkt ska leda EU-insitutionernas arbete och har fyra prioriteringar:

  • Skydda medborgarna och friheterna
  • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang

För att skydda medborgarna och friheterna behövs en effektiv kontroll över de yttre gränserna, vidareutveckla en fullt fungerande övergripande strategi för migration, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Schengenområdet fungerar väl samt bygga vidare på och stärka vår kamp mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

Europa ska ha en ekonomisk bas som tryggar konkurrenskraften, välstånd och Europas roll på den globala arenan samt för jobbskapandet. Europa behöver en mer offensiv, heltäckande och samordnad industripolitik. EU ska också arbeta med alla aspekter av den digitala revolutionen och artificiell intelligens.

Europa ska leda den gröna omställningen och den tekniska utvecklingen samtidigt som ingen hamnar på efterkälken. EU kan och måste visa vägen genom att genomföra en långtgående omvandling av den egna ekonomin och det egna samhället för att bli klimatneutralt. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör genomföras på EU- och medlemsstatsnivå.

Mer information:

Läs mer om EU:s prioriteringar för perioden 2019-2024 här

Läs Sveriges ståndpunkter här