Nyligen lanserade EU-kommissionen en ambition för utformningen av EU:s digitala framtid. I samband med detta presenterades en plan för hur arbetet ska genomföras, en vitbok om artificiell intelligens, samt datastrategin. Målsättningen är att EU ska bli världsledande inom digital ekonomi samtidigt som man garanterar effektivitet och säkerhet. I vitboken om artificiell intelligens görs tydliga kopplingar till programmet för ett digitalt Europa och de digitala innovationshubbarna (DIH). Genomgripande för ambitionen om EU:s digitala framtid är de tydliga kopplingarna till den europeiska gröna given. Fram till 19 maj finns möjlighet att ge synpunkter på den digitala agendan via ett öppet samråd.

Den 19 februari 2020 lanserade EU-kommissionen en ambition för utformningen av EU:s digitala framtid vilket bland annat omfattar en vitbok om artificiell intelligens, en datastrategi och en översiktlig plan på hur arbetet ska utformas. Det sistnämnda dokumentet Att forma EU:s digitala framtid beskriver hur kommissionen under de kommande fem åren ska fokusera på tre handlingslinjer inom den digitala strategin. Dessa är:

  • Teknik som fungerar för människorna
  • En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi
  • Ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle

Utöver detta sätts målsättningen för EU som en global ledare genom att bli en global förebild för den digitala ekonomin, hjälpa utvecklingsländer med digitalisering, samt utveckla digitala standarder. Den digitala strategin väntas komma till nytta för EU:s medborgare, företag och planeten. Flera kopplingar görs i hur den digitala strategin kan sammanlänkas med den gröna given för att göra Europa till en koldioxidneutral kontinent 2050.

Vitbok om artificiell intelligens
Vitboken om artificiell intelligens (AI) fungerar som underlag till framtida lagstiftning kring artificiell intelligens som förväntas presenteras under slutet av detta år. Ekosystem av förtroende och spetskompetens anges som de två huvudsakliga grundstenarna i vitboken. Målet är att EU ska vara världens mest attraktiva, säkraste och dynamiska dataanvändande ekonomi. Europeiska, nationella och privata investeringar förväntas sammankopplas för att driva arbetet.

Fokus ligger även på små och medelstora företag och hur de via digitala innovationshubbar (DIH) ska stöttas i utökandet av förståelsen för och användandet av artificiell intelligens. Målet är att varje medlemsland ska ha minst en DIH specialiserad på artificiell intelligens. Programmet för ett digitalt Europa ska användas för att uppnå detta. DIH kan även kopplas till skapandet av partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn inom Horisont Europa för att garantera koordinerad forskning och innovation inom AI.

För att trygga tillit inom användandet av AI ska en expertgrupp ta fram etiska riktlinjer att följa och kommissionen betonar vikten av ett gemensamt tillvägagångssätt för hela EU gentemot AI. Flexibel definition av begreppet i framtida diskussioner och lagstiftning nämns också i vitboken.

Datastrategin
EU-kommissionens föreslagna datastrategi för EU fokuserar på hur datadriven innovation ska förbättra beslutsfattande och EU-medborgarnas liv. Kopplingar görs även till den gröna given och potentialen i användandet av data. Ambitionen är att den inre marknaden ska användas för att öppna upp en gemensam marknad för data med tydliga riktlinjer och säkerhet. Målet är att data ska delas inom EU och mellan sektorer, att regler och värderingar respekteras, samt att reglerna och tillgången till data är rättvisa, praktiska och tydliga. Strategin baseras på fyra pelare, dessa är:

  • Ett mellansektoralt regelverk för datatillgång och dataanvändande.
  • Möjliggörare: Investeringar i data och förstärkning av Europas förmåga och infrastruktur för att hålla, behandla och använda data, driftskompabilitet.
  • Kompetenser: Stärka individer, investera i förmågor och i små och medelstora företag.
  • Gemensamma europeiska datautrymmen i strategiska sektorer och domäner av samhällsintresse.

Tillsammans med dessa dokument publicerades även ett antal kortfattade faktablad relaterade till den digitala agendan. Dessa finns att läsa under följande länkar:

Öppet samråd
Kommissionen har just nu en öppen konsultation om vitbokens och datastrategins innehåll. Kommentarer till samråden kan lämnas till och med den 19 maj 2020.

För mer information
För EU-kommissionens pressmeddelande, klicka här.
För det fullständiga översiktsdokumentet, klicka här.
Läs vitboken om artificiell intelligens här.
För att komma till samrådet om vitboken om artificiell intelligens, klicka här.
Läs datastrategin här.
För att komma till samrådet om datastrategin, klicka här.