Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna, har tagit initiativ till ett yttrande från Regionkommittén gällande behovet av en EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet. I yttrandet uppmanas EU:s medlemsstater och EU-kommissionen bland annat att inrätta ett permanent europeiskt strategiskt beredskapslager i form av ett EU-förråd av antibiotika, vaccin, kemiska motgifter, antitoxiner och andra viktiga medicinska förnödenheter, för att garantera att det finns en reserv för nödsituationer och samordna snabb distribution och leverans av nödvändiga resurser i hela Europa.

Den 18 juni sammanträdde utskottet för naturresurser (NAT) i Europeiska regionkommittén. Under mötet behandlades bland annat ett yttrande om behovet av en EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet. Föredragande för yttrandet var Birgitta Sacrédeus, regionråd, Region Dalarna. Yttrandet lyfter behovet av ett ömsesidigt stöd och samarbete inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård, inklusive förflyttning av patienter samt transfer av medicinsk personal för att minska trycket inom sjukvårdssystemen i de värst drabbade regionerna i EU.

NAT-utskottet antog yttrandet som innebär ett förslag om att inrätta en EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet som syftar till att koordinera insatser på EU-nivå och stöd till nationella, regionala och lokala katastrofinsatser under hälsokriser. I yttrandet uppmanas EU:s medlemsstater och EU-kommissionen att inrätta ett permanent europeiskt strategiskt beredskapslager i form av ett EU-förråd av antibiotika, vaccin, kemiska motgifter, antitoxiner och andra viktiga medicinska förnödenheter, för att garantera att det finns en reserv för nödsituationer och samordna snabb distribution och leverans av nödvändiga resurser i hela Europa.

Yttrandet kommer att behandlas vid Regionkommitténs plenarsession den 12 oktober 2020 där det föreslås antas av Regionkommitténs 329 ledamöter.

Birgitta Sacrédeus, regionråd, Region Dalarna föredragande för Regionkommitténs yttrandet om EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet

Om Europeiska regionkommittén
Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från de 27 EU-länderna. Regionkommittén yttrar sig till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet i olika förslag som kan beröra regioner, landsting och kommuner. De kan också ta egna initiativ till yttranden. Regionkommittén består av 329 ledamöter. Den svenska delegationen i Regionkommittén består av tolv ordinarie ledamöter och tolv suppleanter, alla med politiska uppdrag i svenska kommuner och regioner. Sverige. Arbetet i Regionkommittén bedrivs i sex utskott. Sverige företräds av fyra ledamöter i varje utskott. Central Swedens medlemsregioner representeras av följande ledamöter i Regionkommittén: Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna, Samuel Gonzalez Westling (V), Hofors kommun, samt Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun.

För mer information
Läs yttrandet i sin helhet här
Läs mer om Regionkommittén här