Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på investeringar som presenteras i Sveriges återhämtningsplan. Sverige ansöker om totalt 34 miljarder kronor från Coronafonden för att genomföra insatserna i återhämtningsplanen.  

Den 28 maj offentliggjordes Sveriges återhämtningsplan. Genom planen ansöker Sverige om 34 miljarder kronor från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) inom den så kallade Coronafonden, eller återhämtningsinstrumentet Next Generation EU som den formellt heter. Flera av de planerade investeringarna är särskilt intressanta för regioner och kommuner, bland annat:

  • Förlängning av klimatklivet som finansierar lokala och regionala klimatinvesteringar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Regeringen söker 5,35 miljarder kronor under åren 2021 – 2025 från RRF till klimatklivet.
  • Förstärkning till bredbandsutbyggnaden. Genom samverkan mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och de regionala bredbandskoordinatorena ska stödet får god geografisk spridning. Regeringen söker 2 miljarder kronor under åren 2021 – 2023 från RRF till bredbandsutbyggnad.
  • Förlängning av industriklivet som stödjer klimatinvesteringar i industrisektorn. Regeringen söker 2,9 miljarder kr under åren 2021 – 2025 från RRF till industriklivet.
  • Energieffektivisering av flerbostadshus genom finansiellt stöd till fastighetsägare till flerbostadshus med hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter samt entreprenörer och materialleverantörer i byggsektorn. Regeringen söker 4 miljarder kr under åren 2021 – 2023 från RRF till stöd för denna insats.
  • Förstärkning till planerade järnvägssatsningar. En investering som nämns som aktuell för denna satsning är spår och växelbyte på sträckan Gävle – Åänge. Regeringen söker 1,5 miljarder kronor under åren 2021 – 2023 från RRF till järnvägssatsningar.

Samtliga åtgärder som ingår i den svenska återhämtningsplanen är åtgärder som regeringen har föreslagit i statens budget för 2020 eller 2021.

Nästa steg
EU-kommissionen har nu två månader på sig att granska återhämtningsplanen för att säkerställa att den är i linje med prioriteringarna för RRF och fyller de formella kraven. Efter granskningen lämnar kommissionen ett förslag till ministerrådet som fattar det formella beslutet om samtliga medlemsstaters återhämtningsplaner. Det krävs kvalificerad majoritet i rådet för att ett lands återhämtningsplan ska kunna godkännas. När planen är godkänd kan medlen börja utbetalas. Vid implementeringen av återhämtningsplanerna kan ett medlemsland dra i en ”nödbroms” om man anser att ett annat land missbrukar medlen och utbetalningarna stoppas till dess att EU:s stats- och regeringschefer hunnit diskutera saken.

För mer information
Läs mer om Sveriges åtehrämtningsplan på regeringens hemsida 

Bild: Europeiska kommissionen

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58