Undertecknade av samverkansavtal med European Factories of the Future Research Association (EFFRA) och beslut om att inleda nytt pilotprojekt var några höjdpunkterna under Vanguardinitiativets politiska årsmöte 25 november 2021. Regionpolitiker från Central Swedens medlemsregioner medverkade till att fatta dessa betydelsefulla steg i nätverkets utveckling.    

Det politiska årsmötet för Vanguardinitiativet, ett euroepiskt nätverk för regioners samverkan i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna för smart specialisering, sammanträdde den 25 november 2021. På mötet deltog bland andra Marie-Louise Dangardt, regionråd i Region Gävleborg samt Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna.

Ökade möjligheter till interregional samverkan inom tillverkningsindustrin
Under mötet undertecknades ett samverkansavtal mellan Vanguardinitiativet och European Factories of the Future Research Association (EFFRA). EFFRA ansvarar för genomförandet av det nya partnerskapsprogrammet Made in Europe inom Horisont Europa 2021 – 2027. Genom samverkansavtalet möjliggör Vanguardinitiativet för nätverkets medlemmar att ta del av finansieringen inom Made in Europe, delta i interregionala samverkansprojekt för tillverkningsindustrins utveckling samt påverka prioriteringarna för EU:s finansiering till tillverkningsindustrin.

Påverkar genomförandet av EU:s industristrategi
Vanguardinitiativet är, som enda regionala representant, medlem i EU-kommissionens expertforum för genomförandet av den europeiska industristrategin. Nätverket representeras av Cristina Oyon, direktör för teknologi, innovation och hållbarhet i Baskien. Oyon presenterade expertgruppens roll i att stödja EU-kommissionen i genomförandet av industristrategin. Vanguardinitiativets deltagande i Industrial forum, som expertgruppen kallas, skapar möjligheter för nätverkets medlemmar att påverka genomförandet av industristrategin. Det är därmed en möjlighet till inflytande på EU:s industripolitik för Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län.

Nätverkets prioriteringar 2022
Övriga ärenden de politiska representanterna för medlemsregionerna beslutade om var bland annat att:

  • Öppna en utlysning för att starta ett åttonde pilotprojekt
  • Genomföra ett projekt för att belysa goda exempel på interregional samverkan för små och medelstora företags utveckling
  • Tillfälligt förstärka nätverkets sekretariat med en expert på finansiering av interregional samverkan

.

.

Om Vanguardinitiativet
Vanguardinitiativet är ett europeiskt nätverk för regioners samverkan i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna för smart specialisering. Nätverket bildades 2014 och har idag 44 medlemmar. Region Dalarna anslöt 2015, Region Örebor län 2017 och Region Gävleborg 2018. Nätverkets kärnverksamhet är de sju tematiska pilotprojekten inom vilka aktörer viktiga för den regionala utvecklingen i medlemsregionerna samverkan för att utveckla nya europeiska värdekedjor. Nätverket är även en inflytelserik röst för det regionala perspektivet i utformning och genomförande av EU:s innovation- och industripolitik.

För mer information
Läs mer om det politiska årsmötet på Vanguardinitiativets hemsida
Läs mer om Vanguardinitiativet på nätverkets hemsida
Läs mer om Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro läns engagemang i och kontaktpersoner för arbetet med Vanguardinitiativet på nätverkets hemsida.

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75