Central Sweden EU-projektanalys

CEPA står för Central Sweden EU-projektanalys och är en proaktiv projektutvecklingsprocess som syftar till att medlemsregionernas projektidéer ska utmynna i europeiska samarbetsprojekt som bidrar till den regionala utvecklingen.

Den övergripande målsättningen för CEPA är att i större utsträckning än hittills utnyttja EU:s sektorsprogram och deras möjligheter till verksamhetsutveckling samt finansiering i det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är att samarbetsprojekt ska ingå som en del i det ordinarie regionala utvecklingsarbetet och att CEPA kan erbjuda hjälp med analyser av de möjligheter som finns för att söka stöd från EU:s olika fonder och program. Kopplingen till uppfyllandet av de regionala utvecklingsstrategierna är av stor vikt. CEPA är tänkt att lägga fokus på regionala redan beslutade, prioriterade och långsiktiga utvecklingsområden, i enlighet med vad som anges i respektive regional utvecklingsstrategi samt andra relevanta regionala styrdokument.

CEPA är en stegvis metodik för att lotsa regionala utvecklingsområden genom projektutveckling till en färdig projektansökan inom EU:s sektorsprogram. Processen har nio steg, från ett första informations- och utbildningstillfälle till faktisk ansökan. De nio stegen är uppdelade på tre faser; förarbete, analys samt projektutveckling. Central Sweden är ett stöd genom hela processen som avslutas då en färdig projektansökan har lämnats in till EU-kommissionen.

Kontakt


Johanna Bond

Kontorschef


Ebba Bjerkander
EU-strateg