På gång inom EU för våren 2019 är publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Prioriterade frågor under 2019 är bland annat EU:s framtida långtidsbudget (2021–2027), sammanhållningspolitiken efter 2020, lokalt och regionalt arbete för övergången till en cirkulär ekonomi samt en hållbar mobilitet och infrastruktur.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat vårens upplaga av På gång inom EU.  Det är en skrift som släpps två gånger om året och som innehåller lättillgänglig information om aktuella EU-frågor. Skriften beskriver hur SKL arbetar med respektive prioriterad fråga, vilken viljeinriktning SKL har samt vilka aktiviteter som görs inom områdena. Vårens upplaga belyser exempelvis förslaget om EU:s nästa långtidsbudget 2021–2027: SKL vill se en budget som främjar tillväxt och sysselsättning och utjämnar skillnader mellan EU:s regioner. SKL ser även gärna att lokala och regionala förutsättningar beaktas inom social-, tillväxt-, forsknings- och regionalpolitiken. Sammanhållningspolitiken är en annan prioriterad EU-fråga där SKL bland annat vill att regioner får ett större inflytande över utformning och genomförande av sammanhållningspolitiken i Sverige och att gränsöverskridande samarbeten gynnar regionala samarbetsstrukturer och behov.

Ytterligare en prioriterad fråga är det lokala och regionala arbetet för övergången till en cirkulär ekonomi med en minskad plastanvändning. SKL anser i enlighet med EU-kommissionen att högre krav bör ställas på plasttillverkare och att produktionen av skadliga plaster successivt bör upphöra. De anser även att EU bör säkerställa att inte bara lokala och regionala myndigheter med kust bär kostnaderna för upprensning av skräp i haven, som är en prioriterad fråga kopplat till plastanvändning, utan att EU agerar gemensamt. SKL prioriterar även mobilitet och infrastruktur. De ställer sig positiva till en översyn av TEN-T-nätverket för att stärka regionala och kommunala intressen. Ett snabbare genomförande av TEN-T är önskvärt för att nå målet om ett fullt utbyggt TEN-T-nät till 2030. SKL är dock kritiska till att förslaget ska vara rättsligt bindande och förespråkar istället en frivillig lösning med riktlinjer och tekniskt stöd.

Nytt för våren 2019 är att SKL sänder fyra webbseminarier om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Det första avsnittet sänds den 22 januari 2019.

SKL:s prioriterade EU-frågor under 2019:

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa

För mer information

På gång inom EU finns tillgänglig för nedladdning och beställning via SKL:s hemsida.