Var med och påverka utformningen av sektorsprogrammen i nästa programperiod

Under sommaren har EU-kommissionen öppnat flera offentliga samråd som är relevanta för Central Swedens medlemsregioner. Det gäller bland annat samråd kopplat till övergripande prioriteringar och genomförande av Horisont Europa, den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) samt Digitala Europa. Samråden är öppna under augusti till slutet av oktober.

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning. Under sommaren har EU-kommissionen öppnat flera offentliga samråd som är relevanta för Central Swedens medlemsregioner inom Central Swedens bevakningsområden. Samråden är en av de möjligheter som finns för att tidigt i processen få insikt i och påverka utformningen av EU-politiken.

Horizon Europe Co-design 2021–2024
Detta samråd publicerades i slutet av juni och gäller synpunkter på övergripande prioriteringar för Horisont Europa. Samrådet baseras på det utkast på inriktning för den strategiska planeringen för Horisont Europa som EU-kommissionen publicerade i samband med att samrådet lanserades. Genom den strategiska planen (kommissionens nya genomförandeakt) förbereds innehållet i arbetsprogrammen och ansökningsomgångarna under de första fyra åren (2021 – 2024).

I detta samråd väntas de svarande bland annat ge synpunkter på övergripande prioriteringar för Horisont Europa; vilka utmaningar programmet bör adressera; kopplingen till Agenda 2030; koppling till de övergripande prioriteringarna inom EU,; samt vilken effekt programmet bör ha.

Samrådet om Horizon Europe Co-design 2021–2024 stänger den 8 september 2019.

Horizon Europe Co-design – Implementation
Den 31 juli 2019 lanserade EU-kommissionen ytterligare ett samråd kopplat till Horisont Europa. Detta samråd är mer fokuserat på förverkligandet av Horisont Europa under de första två åren, 2021 – 2022. De svarande i detta samråd väntas ge synpunkter på utformningen av arbetsprogrammen, processen för utvärdering av projektförslag, utformningen av bidragsavtal, krav på spridning av resultat etc. Även för detta samråd uppmanar EU-kommissionen den svarande att konsultera utkastet på inriktningen för den strategiska planeringen för Horisont Europa.

Samrådet om Horizon Europe Co-design – Implementation stänger den 15 september 2019.

CEF – Digital (#CEF2digital) the EU tool to digitally connect citizens
Den 3 juli 2019 publicerade EU-kommissionen ett samråd kopplat till utformningen av den del som omfattar finansiering till projekt inom digital infrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Den digitala delen av CEF är den minsta av de tre delarna i programmet och kommissionen föreslår en budget om tre miljarder euro för satsningar på stöd av förstklassig digital infrastruktur, vilket ska ligga till grund för en välfungerande digital inre marknad i EU. Inom den digitala delen av CEF kommer stor vikt att läggas på infrastrukturer för digital konnektivitet.

Svarande på samrådet CEF – Digital (#CEF2digital) the EU tool to digitally connect citizens väntas bland annat ge synpunkter på möjliga strategiska investeringar som skulle kunna samfinansieras av CEF2 Digital i nästa programperiod, med särskilt fokus på gränsöverskridande 5G-korridorer längs transportsträckor, konnektivitet för smarta 5G samhällen, stamnät av strategisk betydelse samt synergier med andra EU-program.

Samrådet CEF – Digital (#CEF2digital) the EU tool to digitally connect citizens stänger den 11 september 2019.

Genomförandet av Digitala Europa 2021 – 2022
Den 25 juli 2019 publicerade EU-kommissionen ett samråd kopplat till utkast på inriktningen för det nya föreslagna programmet Digitala Europas genomförande de första två åren 2021 – 2022. Svarande på samrådet väntas ge synpunkter på inriktning för utlysningar av finansiering för projekt inom AI, cybersäkerhet, avacerade digitala färdigheter, digitala innovationshubbar (DIH), synergier med andra EU-program etc.

Samrådet baseras på EU-kommissionens utkast på inriktningen för genomförandet under de två första programåren för Digitala Europa sam publicerades i samband med att samrådet lanserades.

Samrådet Targeted consultation on the Orientations of the first two years of the proposed Digital Europe programme stänger den 25 oktober 2019.

General Block Exemption Regulation (State aid): extension to national funds combined with certain Union programmes
Inom detta samråd önskar EU-kommissionen synpunkter på den riktade översyn av General Block Exemption Regulation (GBER) som reglerar statsstödsreglerna. Syftet med översynen är att i nästa programperiod underlätta kombination av nationell finansiering och EU-finansiering. I samband med översynen ser man över samspelet mellan regelverket för EU-finansiering och statsstödsreglerna samt försöker effektivisera kontrollen av statligt stöd för nationell finansiering, vilket inkluderar delad förvaltning av EU medel kombinerat med EU-program centralt förvaltade av EU-kommissionen.

Det finns ingen enkät kopplad till samrådet, EU-kommissionen önskar få synpunkter insända via mejl. Samrådet utgår från förslaget om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 som publicerades i samband med att samrådet lanserades.

Samrådet General Block Exemption Regulation (State aid): extension to national funds combined with certain Union programmes stänger den 27 september 2019.

2019-08-20T10:59:33+02:00 2019-08-20|