Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region Gävleborg som ny medlem, Region Dalarna fick fortsatt förtroende i nätverkets styrelse och Region Örebro län uppmärksammades för sitt arbete i demonstrationsprojektet om 3D-printade hybridkomponenter och den innovativa transnationella finansieringslösningen. Vanguardinitiativets framgångsrika påverkansarbete har resulterat i att en ny komponent för interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) har inkluderats i EU-kommissionens förslag om nytt INTERREG-regelverk för perioden 2021–2027.

Eva Lindberg signerar Milanodeklarationen under översyn av Vanguardinitiativets ordförande Navarra.

2018 års politiska årsmöte för Vanguardinitiativet samlade medlemmar och politiska representanter i Bryssel för att diskutera pågående policyarbete, framtida samarbete, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Årsmötet ägde rum den 21 november i Bryssel och belyste framförallt nätverkets påverkansarbete kopplat till komponent fem, interregionala innovationsinvesteringar, i EU-kommissionens förslag till nytt INTERREG-regelverk. Under dagen välkomnandes även Region Gävleborg som ny medlemsregion, och regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg fanns på plats och undertecknade Milanodeklarationen.

Vanguards politiska årsmöte 2018

Under mötets andra del skiftades fokuset ifrån nuvarande organisering, påverkans- och policyarbete inom nätverket till att fokusera på kommande programperiod och den nya långtidsbudgeten för perioden 2021–2027. Under agendapunkten informerade och presenterade Södra Nederländerna, genom Lieke van Alphen, strategin för det kommande påverkansarbetet som via majoritet officiellt godkändes.

Central Swedens Johanna Bond presenterade nätverkets framtida arbete med att samverka kring frågan om kombinerad finansiering för interregionala projekt, bland annat genom att finansiera dessa typer av projekt med egna regionala medel. I denna kontext presenterades det bilaterala projekt som Region Örebro län, Alfred Nobel Science Park och Örebro Universitet driver tillsammans med den italienska regionen Emilia Romagna och Universitet i Bologna. Region Örebro län och Örebro Universitet samfinansierar ett projekt som möjliggör aktörer från Örebroregionen att delta i samarbetet med Emilia Romagna och en del av projektbudgeten finansierar vissa aktiviteter som genomförs i Emilia Romagna. Att använda egna regionala medel för att finansiera aktiviteter i en annan region är något som uppmärksammas som unikt och som EU-kommissionen gärna ser att fler regioner gör för att utveckla de interregionala partnerskapen.

Johanna Bond lyfte fram Örebro-caset som ett exempel på regional samfinansiering
Magda de Carli och Jean-Eric Paquet, DG RTD samt Rudolf Niessler och Katja Reppel från DG REGIO i panelsamtal

Under mötets avslutande del diskuterade EU-kommissionens generaldirektör för DG RTD, Jean-Eric Paquet, och Rudolf Niessler, direktör på DG REGIO, regionernas möjligheter med arbetet inom smart specialisering i förslaget om EU:s nya långtidsbudget. Paquet och Niessler betonade även vikten av ett nära samarbete mellan EU-kommissionen och regioner i utformningen av Horisont Europa och sammanhållningspolitiken, och diskussioner om möjligheter till synergier mellan dessa politikområden inför kommande programperiod. Både Paquet och Niessler uppmanade även Vanguards medlemsregioner att ha en nära dialog med nationell nivå för att påverka diskussionerna kring långtidsbudgeten i rådet.