Vanguardinitiativets pilotprojekt finansieras av EU-kommissionen

Ett flertal av Vanguardinitiativets pilotprojekt har beviljats finansiering av EU-kommissionen med målet att expandera och kommersialisera innovativa interregionala partnerskap. De beviljade medlen kommer bekosta extern experthjälp till partnerskapen. Att ett flertal av Vanguardinitiativets piloter nu får stöd bör ses i ljuset av att organisationen upplever ett växande stöd i kommissionen.

Den sjunde december annonserade EU-kommissionen vilka åtta interregionala partnerskap som valts ut för att få deltaga i ett nytt ERUF[1]-finansierat pilotprojekt för innovativa projekt. Dessa piloter ska underlätta för regioner att expandera sina projekt inom områden såsom bioekonomi, resurseffektivitet, IT-säkerhet och avancerade tillverkningsprocesser. Fyra av Vanguardinitiativets pilotprojekt är representerade bland de åtta utvalda partnerskapen.

De interregionala partnerskapen inom Vanguardinitiativet som får motta finansiering driver projekt inom områdena 3D-printing, bioekonomi, cirkulär ekonomi samt marin förnybar energi. De utvalda partnerskapen kommer att motta expertstöd från kommissionen samt extern rådgivning för upp till 200 000 euro. Målet med expertstödet är att möjliggöra för pilotprojekten att expandera och kommersialisera sin verksamhet.

Att fyra av fem pilotprojekt inom Vanguardinitiativet nu får finansiering av är ett tydligt tecken på att organisationen har ett växande stöd i kommissionen, som ser vikten av det arbete som bedrivs i piloterna. Pilotprojekten för innovativa projekt aviserades tidigare i år i kommissionens meddelande om smart specialisering, något Central Sweden också rapporterade om. I meddelandet omnämns Vanguardinitiativet som ett gott exempel på hur interregional samverkan kan skapas baserat med de deltagande regionernas smart specialiseringsstrategier.

För mer information

EU-kommissionens pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om smart specialisering

[1] Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

2017-12-13T18:07:13+02:00 2017-12-13|