2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. Detta event är bioekonomipilotens årsmöte, vilket samlar alla medlemsregioner och som därmed erbjuder en unik plattform för: erfarenhetsutbyte, projektutveckling, nätverkande och informationsspridning.

Den 13 november bjuder Vanguardinitiativets pilotprojekt för bioekonomi in till årsmöte. Årsmötet är det största och uteslutande viktigaste eventet för pilotens medlemsregioner. Detta då mötet erbjuder ett unikt tillfälle för alla projektmedlemmar att träffa varandra, sprida information om Vanguards utveckling, utvecklingen inom de pågående demonstrationsprojekt samt dess resultat.

Vanguardinitiativet är ett viktigt redskap för att stötta och främja utvecklingen av medlemmars bioekonomiska strategier. Årsmötet utgör ett betydelsefullt steg i den processen då det utgör ett utmärkt tillfälle till att utbyta erfarenheter, idéer och skapa nya partnerskap.

På årsmötets agenda står bland annat följande intressanta punkter:

  • 40 – 10.00: Övergripande introduktion till Vanguards senaste utveckling
  • 00 – 11.15: Förslag på nya demonstrationsprojekt inom bioekonomi
  • 30-13.00: Att kommunicera Vanguards pilotprojekt i bioekonomi till andra aktörer
  • 30 – 15.00: Nätverkslunch

Bakgrund
Vanguardinitiativet är ett transregionalt samarbete som bildades av tio europeiska regioner 2013 med målet att stärka Europas industriella kapacitet och konkurrenskraft. Initiativet var en följd av regionala ledares övertygelse om att Europas regioner har en betydelsefull roll att spela för Europas återindustrialisering och tillväxt. Ett sätt att se på Vanguardinitiativet är att betrakta det som ett storskaligt samarbete för europeiska regioners arbete med smart specialisering. I dagsläget har initiativet 33 medlemsregioner och organiserar sitt operativa arbete genom fem tematiska pilotprojekt. Varje pilotprojekt är i sin tur uppdelat i flera demonstrationsprojekt som utgår från pilotens tematik.

För mer information
Plats: Rue du Champ de Mars 2, Lombardy Representative Office in Brussels.

Tid och datum: 9:30-15:00, 13 november.

Registrering: Kontakta Daniele Colombo (daniele.colombo@mi.camcom.it) för mer information.

Läs mer om Vanguardinitiativets pilotprojekt inom bioekonomi här.

Läs Central Sweden artikel om Vanguardinitiativets årsmöte från 2017 här.