Tisdagen den 1 februari anordnade det europeiska nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommission och Nordsjökommission ett gemensamt webbinarium om hur det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) kan bidra till hållbar och ekonomisk tillväxt i norra Europa. Hybrideventet, som sändes från North Sweden European Offices lokaler i Bryssel, gästades bland annat av EU-parlamentarikerna Jakop Dalunde och Henna Virkkunen (EPP) på plats samt Erik Bergkvist via länk.

Den 1 februari arrangerade Östersjökommissionen, där Region Gävleborg och Region Örebro län ingår, och Nordsjökommissionen, fär Region Örebro län också ingpr, inom Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) ett gemensamt webbinarium med rubriken “How TEN-T can contribute to sustainable and economic growth in Northern Europe”. Webbinariet livesändes från North Sweden European Offices kontor i Bryssel och lockade över 100 deltagare från såväl lokal och regional nivå som nationell samt EU-kommissionen och Europaparlamentet. Fokus var EU-kommissionens förslag på ny förordning för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) som presenterades den 14 december förra året. TEN-T definierar de viktigaste transportstråken inom EU och sätter upp gemensamma mål för nätets färdigställande och förordningen är en direkt gällande lag i medlemsstaterna. 

Under mötet presenterade flertalet aktörer sin syn på förslaget. Sessionen inleddes med att ordförandena för Östersjökommissionen, Bosse Andersson, och Nordsjökommissionen, Preben Friis Hauge, presenterade kommissionernas ståndpunkt och förslag till justeringar. 

– TEN-T-förordningen bör ta hänsyn till territoriella realiteter i Östersjöregionen för att uppnå ett effektivt och hållbart transportnätverk i Östersjöregionen och EU, underströk Bosse Andersson. 

Herald Ruijters, direktör för mobilitet och transport vid EU-kommissionens generaldirektorat för transport, presenterade det nya TEN-T-förslaget och förklarade att implementeringen av TEN-T kommer att ske i tre etapper med olika mål för 2030, 2040 och 2050. Ruijters betonade att EU-kommissionen instämmer med CPMR i mångt och mycket då EU:s mål är att binda ihop medlemsländerna med varandra genom TEN-T och främja gränsöverskridande transportstråk. Han underströk samtidigt att det är avgörande att nationell nivå stödjer dessa ambitioner i sina nationella transportplaner.

Herald Ruijters, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för rörlighet och transport berättade om EU-kommissionens förslag.

Regionala och lokala politiker ser bortom landsgränser 

Flera talare underströk regionernas roll i påverkansarbetet för grön och effektiv mobilitet däribland Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde och Erik Bergkvist, som nyligen blivit ledamot i Europaparlamentets transportutskott. 

– Lokala och regionala aktörer tenderar att tänka större genom att se bortom landsgränser, konstaterade Erik. Detta är avgörande för samverkan mellan EU:s medlemsländer och det är samverkan som sker på regional nivå. Det gäller för EU att förstå att arbetsmarknaden i norra Skandinavien knyts ihop genom effektiva transportnoder och gränsöverskridande transportstråk till gagn för såväl Sverige som hela EU.  

Även Jakop Dalunde lyfte betydelsen av transport för att främja hela Sverige. 

– Det är de lokala och regionala politikerna som anstränger sig för att koppla samman periferi med centrum. Vi behöver en mer europeisk transportpolitik som binder samman fler områden. Det ger mycket högre samhällsnytta än att investera i nya vägar i städerna, sade Dalunde. 

Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde och Henna Virkkunen på plats på North Swedens kontor och "studio".

Regionkontorens ståndpunkt 

Lotta Rönström från North Sweden och Saara Nuotio-Coulon, chef på Turku-Southwest Finland European Office presenterade Östersjökommissionens ståndpunkter med fokus på önskade justeringar av TEN-T-kartorna. Lotta lyfte särskilt behovet av att ta hänsyn till den speciella geografin i norra Sverige med långa avstånd där det samtidigt pågår en snabb grön omställning, vilket ger stöd för införlivande av fler viktiga noder i TEN-T-förordningen. 

– Norra Sverige och Finland ligger i framkant i den gröna omställningen, men det är avgörande att de stora gröna industriinvesteringar som sker möts med en snabbt utvecklad hållbar infrastruktur. För att få en effektiv överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart bör fler av våra viktiga noder, såsom hamnar och terminaler, bli del av TEN-T-nätverket, underströk Lotta. 

Detta betonades även av Jakop Dalunde som särskilt lyfte Härnösand, Örnsköldsvik, Skellefteå och Piteå som viktiga hamnar att integrera i TEN-T-nätverket. När det gäller urbana noder fortsatte Lotta: 

– En arbetsmarknadsregion ser annorlunda ut i vår geografi där många pendlar väldigt långa avstånd för att ta sig till arbetet varje dag. En urban nod borde därför definieras utifrån funktionalitet där en mer korrekt bild kan handla om att se “twin cities” eller till och med tre städer som en gemensam nod. 

Torbjörn Haak, ambassadör och biträdande myndighetschef vid Sveriges ständiga representation i Bryssel framförde att den svenska regeringen inte tagit ställning ännu till EU-kommissionens förslag, men konstaterade att man noga tittar på behoven i delar av landet med långa avstånd. 

TEN-T-förslaget är nu föremål för förhandling mellan Europaparlamentet och ministerrådet och en överenskommelse kommer troligtvis på plats först under det svenska ordförandeskapet i EU under våren 2023. 

Mer information
Mer om EU:s transportpolitik och TEN-T
Så här tycker Central Swedens regioner om TEN-T
Alla presentationer som visades under webbinariet går att hitta på CPMR:s hemsida här.