Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för Forskning och Innovation, in till högnivåkonferens i Bryssel om klusterbildning inom områdena för klimat, energi och mobilitet kopplat till kommande Horisont Europa. Dialogen mellan berörda aktörer och intressenter på såväl EU-nivå som regional och lokal nivå betonade vikten av: samskapande, synergier, ett platsbaserat tillvägagångssätt och klusterbildning kopplat till klimatsmart transport.

ERRIN bjöd den 13 november in till en högnivåkonferens i Bryssel tillsammans med DG RTD på temat hur Horisont Europas kluster för klimat, energi och mobilitet ska bidra med att bryta sig loss från stuprörstänk och hitta skärningspunkten mellan de olika områdena.

Konferensen öppnades av Patrick Child, Vice generaldirektör DG RTD, som gav en bakgrund till Horisont Europa och tanken kring de olika klustren. Därefter tog Pirita Lindholm, Ordförande för ERRIN, vid och presenterade nätverkets tankar och arbete med klusterområdet klimat, energi och mobilitet i Horisont Europa. Detta klusterområde fokuserar på skapandet av en hållbar och ren transportsektor, klimatsmarta städer och att uppnå EU:s klimat- och miljömål inför 2030. Pirita belyste här å ERRIN:s vägnar vikten av: det nya tillvägagångsättet i klusterbildningen, transportsektorn och minskningen av koldioxidutsläpp samt gränsöverskridande involvering av aktörer ifrån alla styrningsnivåer.

Den första delen följdes av en diskussion mellan EU-kommissionens generaldirektorat för klimat, transport och mobilitetsamt och ERRIN:s medlemmar. Under diskussionen uppmärksammade deltagarna särskilt finansieringsmöjligheter och kapacitet samt små- och medelstora städers roll för en innovativ och hållbar regional utveckling.

Patrick Child, Vice generaldirektör DG RTD & Pirita Lindholm, ordförande för ERRIN

Därefter belystes en rad praktiska exempel under dagen från redan existerande klusterbildningar inom klimat, energi och mobilitet. Ett av dessa exempel är det nystartade partnerskapet Safe and Sustainanble Mobility inom EU-kommissionens S3 plattform för industriell modernisering. Partnerskapet är etablerat med Horisont Europas klusterbildning i tanken.

Konferensen avslutades av Patrick Child och Pirita Lindholm som sammanfattade dagens givande dialoger kopplat till regional utveckling och det kommande programmet Horisont Europa i följande punkter:

  • Vikten av samskapande och synergier mellan näringsliv, regionala myndigheter och akademin (Triple Helix) samt civilsamhället (Quadruple Helix), miljö och naturtillgångar (Quintuple Helix).
  • Vikten av ett platsbaserat tillvägagångssätt som skapar möjligheter för ett regionalt ekosystem för forskning och innovation inom EU
  • Vikten av klimatforskning, hållbar transport och mobilitet samt en bred konsultationsprocess som involverar så många aktörer och intressenter som möjligt
  • Vikten av små och medelstora städer kopplat till forskning och innovation för klimatanpassning och hållbar regional utveckling

För mer information

Läs mer om EU-kommissionens förslag till klustret klimat, energi och mobilitet i Horisont Europa här.

Läs mer om det nystartade S3-partnerskapet Safe and Sustainable Mobility här.