I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med Brysselkontoren för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, och Region Skåne ett frukostseminarium med fokus på möjligheter till ökad samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå i nästa programperiod. Drygt 40 personer från städer, regioner, lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter och EU-kommissionen deltog i dialogen. I diskussionen framkom ett tydligt önskemål från deltagarna att fortsätta dialogen kring de faktiska möjligheter och utmaningar vi står inför idag och vad vi ser inför nästa programperiod vad gäller samverkan mellan insatser som sker på regional, nationell och europeisk nivå.

Den 25 september anordnade Central Sweden tillsammans med Brysselkontoren för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, och Region Skåne ett frukostseminarium med fokus på möjligheter till ökad samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå i nästa programperiod. Utgångpunkten för diskussion under frukostseminariet var frågan om hur vi tillvaratar de ökade tekniska möjligheterna till synergier i nästa programperiod och hur vi utmanar våra invanda strukturer och arbetssätt, som idag försvårar synergiskapande. Målet var att se hur vi i Sverige genom samverkan kan nyttja EU:s fonder och program på ett mer effektivt sätt för att gemensamt stärka innovationskapaciteten och konkurrenskraften i våra olika miljöer runtom i landet. Talare under seminariet var Christian Hansen från utbildningsdepartementet, Karin Aase från Vinnova samt Maria Evertsson och Cecilia Johansson från Tillväxtverket.

Drygt 40 personer från städer, regioner, lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter och EU-kommissionen deltog i dialogen. I diskussionen framkom ett tydligt önskemål från deltagarna att fortsätta den gemensamma dialogen kring de faktiska möjligheter och utmaningar vi står inför idag och vad vi ser inför nästa programperiod vad gäller samverkan mellan insatser som sker på regional, nationell och europeisk nivå. Möjligheter till att skapa synergier mellan strukturfonderna och Horisont Europa, bland annat genom ”kvalitetsstämpeln” Seal of Excellence och den nya möjligheten för regioner och medlemsländer att på frivillig basis överföra upp till 5% av tilldelningen från bland annat ERUF till Horisont Europa, var två exempel på tekniska möjligheter som nämndes och som kan undersökas vidare i dialog mellan regional och nationell nivå. Karina Aase beskrev hur Vinnova i nuvarande programperiod har använt Seal of Excellens som grund för finansiering i inom programmet Runner Up. Christian Hansen från utbildningsdepartementet noterade att kopplingen mellan de nationella strategiska innovationsprogrammen (SIP) och regionala prioriteringar är värd att titta vidare på inom ramen för arbetet med den framtida forskningspolitiken och informerade samtidigt om att regeringskansliet har uppdragit åt ett antal myndigheter och organisationer att inkomma med analyser som ska utgöra ett underlag för att ange inriktningen för forskningspolitiken från och med 2021 i kommande propositioner.

Forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- region- och lärosäteskontoren i Bryssel välkomnar en fortsatt dialog med myndigheterna och regeringskansliet gällande förutsättningar för ökad samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå i nästa programperiod. I sammanfattningen från frukostseminariet listar nätverket ett antal frågeställningar som skulle kunna utgöra grunden för en fortsatt dialog, läs mer här.

För mer information
Läs sammanfattningen från frukostseminariet samt frågeställningar för fortsatt dialog här