Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region Västmanland Europaforum 2018 i världsarvsmiljö på Falu gruva konferenscenter. Fokus för dagen låg på små och medelstora företag i Bergslagen och dess internationalisering samt hur EU bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. Konferensen var välbesökt och representanter från såväl EU-nivå som regional och lokal nivå deltog.

Den 6 november gick 2018 års Europaforum av stapeln i Falun. Central Sweden organiserade heldagskonferensen tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget och regionerna Dalarna, Gävleborg, Örebro län samt Västmanland. Ett 60-tal regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner, myndigheter, EU-kommissionen, samt science parks deltog på konferensen.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Förmiddagspasset fokuserade på små- och medelstora företags utmaningar kopplat till internationalisering samt goda exempel ifrån Bergslagen. Abbe Ronsten, ordförande i Region Dalarna och Central Sweden hälsade välkommen och lyfte fram internationaliseringsarbetet som en förutsättning för att stärka små- och medelstora företag i Bergslagen. Europaparlamentariker Fredrick Federley, ledamot i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, talade om hur viktig EU:s inre marknad är för Sveriges industri och export och han underströk vikten av att skapa bättre förutsättningar för företag på den inre marknaden genom att arbeta för en mer jämställd europeisk spelplan. Han uppmanade även regioner och kommuner att vara aktiva i EU:s lagstiftningsprocess och agera i ett tidigt skede för att påverka utformningen av politiken genom exempelvis samrådsförfaranden.

Carina Åkerberg, innovationsstrateg på Region Gävleborg presenterade EU-kommissionens pilotprojekt för regioner med industrier i omvandling; ett projekt som Norra Mellansverige deltar i tillsammans med elva andra europeiska regioner. Pilotprojektet utgår ifrån arbetet med smart specialisering och syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam ekonomisk och hållbar utveckling. Carina satte ramarna för förmiddagspasset och beskrev övergripande de utmaningar regionen står inför, som en följd av bland annat globalisering, industriell omvandling och demografisk utveckling.

Carina Åkerberg, Innovationsstrateg Region Gävleborg.

Erika Hinz från Dalarna Science Park, Erik Arén, Knowledge Transfer Partnership (KTP), samt Mikael Melitshenko från Alfred Nobel Science Park, delade därefter med sig av sina erfarenheter om allt från utveckling av inkubatorer i Östersjöområdet, hur samverkan mellan akademin och företag kan skapa företagsutveckling och bidra till expanderade marknader, samt hur deltagande i europeiska nätverk kan bidra till interregionala forskningsprojekt på europeisk nivå inom 3D-printingområdet – och vilket intresse detta väcker i den europeiska bil- och flygindustrin.

Irén Lejegren, Vice ordförande för Intresseföreningen Bergslagen.

Under eftermiddagen låg fokus på hur europeisk samverkan kan bidra till ökad konkurrenskraft för företag. Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län, inledde eftermiddagspasset med att betona vikten av engagemang i europeiska nätverk så som Vanguardinitiativet och Assembly of European Regions (AER). Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionens representation i Sverige lyfte därefter blicken till europeisk nivå presenterade EU-kommissionens industristrategi som syftar till att stärka den europeiska industrins position i en alltmer globaliserad värld genom att etablera sig som den ledande aktören inom innovation, digitalisering och hållbarhet.

Stefan Jansson, koordinator för Vanguardinitiativet på Dalarna Science Park, samt Mikael Hjort, utvecklingsledare, näringslivsutveckling på Region Västmanland lyfte därefter fram två goda exempel på interregionala samarbeten i en europeisk kontext; Vanguardinitiativet och EU-kommissionens tematiska smart specialiseringsplattformar. Dalarna är inom ramen för Vanguardinitiativet engagerade i ett pilotprojekt som kretsar kring energiapplikationer i svåra miljöer, ”ADMA Energy” och här lyfte Jansson särskilt fram vikten av samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentliga aktörer. Hjort talade om Östra Mellansveriges engagemang i de tematiska plattformarna gav ett flertal goda exempel och positiva aspekter av samarbete och erfarenhetsutbyte med europeiska regioner med olika spetskompetens som står inför liknande utmaningar.

Dagen som helhet gav insikter om utvecklingen i Bergslagen och ett flertal intressanta exempel på europeisk samverkan lyftes upp under dagen. Deltagande i europeiska nätverk, projekt och plattformar skapar inte bara erfarenhetsutbyten och lärande, men även möjligheter för Bergslagsföretagen att integrera sin verksamhet i nya europeiska värdekedjor, utveckla nya finansieringslösningar i innovationsprocesser, ökad potential för företagen att delta i europeiska forskningssamarbeten samt konkreta affärsmöjligheter. Ytterligare en lärdom från dagen är att de utmaningar Bergslagen står inför inte är unika i ett europeiskt perspektiv; många regioner delar liknande utmaningar, men samverkan över lands- och regiongränser har potential att driva utvecklingen i rätt riktning. En tydlig röd tråd mellan den lokala, regionala, nationella och europiska nivån utkristalliserade sig också under dagen; från EU:s industristrategi, satsningar och prioriteringar i EU:s program och fonder, regeringens arbete med samverkansprogrammen och testbäddssamarbete till de europeiska samarbeten som regionerna skapar genom arbetet med smart specialisering.