Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

EU-kommissionen har gjort en utvärdering av hur förhandsvillkoren har påverkat investeringar runtom i EU och visar bland annat på att investeringsklimatet i EU har gynnats. Förhandsvillkoren är en del av sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 och ligger som grund för medlemsländer och regioner att tillgå medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Än har inte alla förhandsvillkor uppfyllts och vissa förändringar kan behöva ske inför programperioden efter 2020.

Inför programperioden 2014 – 2020 togs ett antal förhandsvillkor fram vilka medlemsländerna och regionerna behövde uppfylla för att få tillgång till medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Förhandsvillkoren infördes i sammanhållningspolitiken för den nuvarande programperioden med syftet att säkerställa ändamålsenliga investeringar med medel från ESIF och omfattar bland annat områden som energieffektivitet, innovation (bland annat kravet om regionala innovationsstrategier för smart specialisering), digitala planer och utbildningsreformer. EU-kommissionen har nu tagit fram en första utvärdering som visar på hur förhandsvillkoren har påverkat investeringarna inom EU och vilka mervärden och utmaningar de har medfört så här långt i programperioden.

EU-kommissionens utvärdering visar på att förhandsvillkoren har spelat en betydande roll för att på ett bättre sätt rikta offentliga investeringar och de har även varit en pådrivande faktor för att arbeta mot de klimatpolitiska målen. Utvärderingen visar även på att förhandsvillkoren har bidragit till strategiska, institutionella och administrativa förändringar, bland annat eftersom det ingår krav på att stöd från EU:s fonder ska ingå i strategiska investeringsramar för att säkerställa ändamålsenliga investeringar. Förhandsvillkoren har även bidragit på så sätt att det har underlättat hanteringen av sektorsövergripande och branschspecifika hinder, vilket i sin tur har gynnat investeringsklimatet i EU.

Utvärderingen visar på att förhandsvillkoren har medfört olika mervärden samtidigt som det kan behövas vissa förenklingar. Många av medlemsländerna har ännu inte hunnit färdigställa sina handlingsplaner och utvärderingen visar att medlemsländerna hittills endast har uppfyllt 86% av förhandsvillkoren. Därmed visar utvärderingen på att det framöver kan behövas mer flexibilitet och större hänsyn till nationella och regionala olikheter. Utvärderingen kan ses som ett bidrag till diskussionerna kring sammanhållningspolitiken och dess utformning efter 2020. Enligt Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, har förhandsvillkoren bidragit till en förbättrad levnadsstandard i hela EU och även skapat bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Mer information
EU-kommissionens pressmeddelande
EU-kommissionens arbetsdokument

2017-04-21T16:54:46+00:00 2017-04-10|