En utvärdering om de europeiska godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC) har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för godstransport på järnväg.

EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC). EU-kommissionen vill utreda huruvida kvalitén på korridorerna har förbättrats för gods att transporteras snabbare, miljövänligare, säkrare och mer effektivt. Utvärderingen gäller särskilt förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik och dess implementering 2010–2019.

Utvärderingen och de åsikter som lämnas in kommer att användas i EU-kommissionens fortsatta arbete med finjusteringar av initiativet. Synpunkterna kommer att sammanfattas i en rapport från EU-kommissionen där det fortsatta arbetet kommer att motiveras utifrån de inkomna svaren på utvärderingen. Synpunkterna kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida och måste därför följa reglerna för inlägg.

Utvärderingen är tillgänglig 28 februari – 28 mars 2019.

Mer information

Länk till utvärderingen

Länk till reglerna för inlägg