Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

En utvärdering av EU-direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter för vidare arbete och finjusteringar av direktivet.

EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av EU-direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. EU-kommissionen vill utreda direktivets effektivitet för att se vilka åtgärder som har genomförts samt om åtgärderna fortfarande är relevanta med tanke på teknikens och marknadens utveckling.

Utvärderingen och de åsikter som lämnas in kommer att användas i EU-kommissionens fortsatta arbete med finjusteringar av direktivet. Synpunkterna kommer att sammanfattas i en rapport från EU-kommissionen där det fortsatta arbetet kommer att motiveras utifrån de inkomna svaren på utvärderingen. Synpunkterna kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida och måste därför följa reglerna för inlägg.

Utvärderingen är tillgänglig 20 februari – 20 mars 2019.

2019-02-27T15:26:04+01:00 2019-02-27|