Som ett led i den strategiska planeringen av Horisont Europa bjöd EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation (DG RTD) in regioner till en workshop om utformningen av instrumentet europeiska innovationsekosystem. Central Sweden deltog på workshopen som representant för Östra Mellansverige. Den 18 februari 2020 anordnar DG RTD en uppsamlande workshop där resultatet från samråden kommer att presenteras. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in skriftliga inspel med synpunkter på instrumentet till DG RTD.  

I EU-kommissionens förslag om Horisont Europa finns det nya instrumentet europeiska innovationsekosystem (EIE) inkluderat i programmet tredje pelare. Instrumentet syftar till att   koppla samman regionala och nationella innovationsaktörer och stödja förverkligandet av gränsöverskridande innovation. EIE föreslås en budget på 500 miljoner euro i nästa programperiod. I april 2020 nådde Europaparlamentet och rådet en så kallad partiell politisk överenskommelse om Horisont Europa, vilket innebär att man är överens om de övergripande prioriteringarna med att budgeten för programmet kvarstår att besluta om, vilket är beroende av hur förhandlingarna kring EU:s nästa långtidsbudget går. Den partiella politiska överenskommelsen innebar att kommissionen kunde inleda arbetet med den strategiska planeringen kring utformningen av Horisont Europa. En del i den strategiska planeringen är det så kallade EIC Forum som är samrådsprocessen för utformningen av den tredje pelaren i Horisont Europa; innovativa Europa.

Som en del av EIC Forum anordnar EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation (DG RTD) en serie workshops med olika målgrupper för att utforma instrumentet europeiska innovationsekosystem (EIE). Central Sweden var en av de 60 deltagarna på en workshop tillsammans med andra europeiska regioner i Bryssel den 24 november. Central Sweden representerade Östra Mellansverige som hade fått en direkt inbjudan från DG RTD. Generaldirektoratet planerar även att anordna workshops med bland annat universitet, städer, nationella innovationsmyndigheter och departement. Den 18 februari anordnas en uppsummerande workshop i Bryssel till vilken deltagarna från samtliga workshops bjuds in och resultaten från workshopen kommer att presenteras.

Gruppdiskussioner under workshop med regioner om utformning av EIE

Under workshopen introducerade DG RTD genom att presentera deras förslag på utformning av instrumentet. Deltagarna fick därefter i mindre grupper diskutera utmaningar, behov, prioriteringar och flaskhalsar kopplat till innovationsekosystem i regioner samt förväntningar på EIE. I diskussionerna framkom bland annat kommentarer om att regioners innovationsekosystem ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar, EIE måste ha en bred ansats som kan omfatta olika typer av innovationsekosystem, instrumentet bör vara kopplat till regionernas redan pågående arbete inom smart specialisering, kommunikationen om instrumentet måste anpassas till olika aktörer i innovationsekosystemen; universitet, kluster, SMEs, regionala myndigheter m fl., samt att  start-ups är viktiga aktörer, men inte de enda viktiga aktörerna i ett innovationsekosystem. Vad gäller regioners förväntningar på instrumentet framkom bland annat synpunkter om att instrumentet bör bidra till benchmarking av innovationsekosystem på en europeisk nivå, att fokus bör vara på lärande om vad ett framgångsrikt innovationsekosystem är och mindre fokus på att sammankoppla dem, att den inte ska ha projektbaserad ansats utan istället mer fokus på kapacitetsskapande för innovationsekosystemen att samverka.

DG RTD välkomnade regioner att inkomma med skriftliga inspel i efterhand.

För mer information
Se DG RTD:s presentation om EIE här
Läs mer om EIE här
Läs mer om den strategiska planeringsprocessen här