Europeiska regionkommittén bjuder in till att delta i en undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med undersökningen är att ta fram information som kan påverka kommande EU-strategier gällande de globala målen. Undersökningen ska också bidra till OECD:s program för att stödja städer och regioner i främjandet av en territoriell strategi för hållbarhetsmålen. Undersökningen är öppen till och med fredagen den 22 februari 2019.

Europeiska regionkommittén (ReK) vill tillsammans med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) få återkoppling och synpunkter om arbetet med genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Informationen från undersökningen ska sedan användas för att påverka kommande EU-strategier gällande de globala målen. Detta för att ReK och OECD bättre ska kunna argumentera för en territoriell strategi i processer gällande politiskt beslutsfattande på europeisk och nationell nivå. Informationen ska också användas för att förbättra genomförandet av hållbarhetsmålen. Undersökningen avser även att bidra till ReK:s yttrande om ett hållbart EU 2030, som kommer att utarbetas under 2019. Den ämnar dessutom att bidra till OECD:s program En territoriell strategi för målen för hållbar utveckling: en roll för städer och regioner så att ingen lämnas på efterkälken. Programmet verkar för att stödja städer och regioner i främjandet för en territoriell strategi gällande hållbarhetsmålen.

2015 antogs de 17 globala målen för hållbar utveckling inom ramen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 193 länder som har antagit agendan och de 17 globala målen för hållbar utveckling ska regelbundet rapportera om genomförandet av den. Målen omfattar alla politikområden som i sin tur betyder att alla inblandade aktörer måste bidra i rapporteringen. I genomförandeprocessen av agendan och målen har regionala och lokala myndigheter antingen betydande roller som aktörer, eller så påverkas de på något sätt av de flesta globala målen för hållbar utveckling.

Undersökningen är öppen till och med fredagen den 22 februari 2019.

Mer information

Läs pressmeddelandet och delta i undersökningen från Europeiska regionkommittén här