I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett förslag på hur EDIH skulle kunna genomföras i nästa programperiod. I arbetsdokumentet redogör kommissionen bland annat för hur urvalsprocessen av EDIH föreslås genomföras, kopplingen mellan de regionala digitala innovationshubbarna (DIH) och EDIH, samt förväntade synergier mellan europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Digitala Europa.

Den 12 november 2019 presenterade EU-kommissionen ett arbetsdokument som presenterar ett utkast på hur implementeringen av de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH), inom programmet Digitala Europa, skulle kunna genomföras under nästa programperiod 2021 – 2027. Arbetsdokumentet utgjorde basen för en dialog mellan kommissionen och potentiella bidragsmottagare av programmets medel under en konferens i Madrid 13 – 15 november.

I arbetsdokumentet beskrivs bland annat kopplingen mellan regionala digitala innovationshubbar (DIH) och de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH), samt kopplingen mellan finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och finansiering från programmet Digitala Europa.

I kommissionens förslag om genomförandet av EDIH ska urvalsprocessen ske i två steg. Det första steget innebär att medlemsländerna själva kommer att nominera kandidater till EDIH. De nominerade EDIH kan sedan, i en europeisk konkurrens, söka finansiering i de ansökningsomgångar kommissionen lanserar. Steg två innebär att kommissionen väljer ut de EDIH som ska finansieras av Digitala Europa bland de kandidater som ansökte i utlysningen. I nuvarande förslag är tanken att hälften av finansieringen till de utvalda EDIH ska komma från Digitala Europa och hälften från nationell och regional finansiering. Kommissionen meddelar i arbetsdokumentet att de planerar att lansera den första ansökningsomgången för EDIH under hösten 2020, vilket innebär att medlemsstaterna bör ha nominerat sina hubbar senast augusti 2020.

Kommissionen vill gärna se synergier och komplementaritet med annan EU-finansiering, bland annat ERUF. I arbetsdokumentet skriver kommissionen att inom det första politiska målet för de sammanhållningspolitiska medlen; ett smartare Europa, kan ERUF stödja uppbyggnad och uppskalning av regionala digitala innovationshubbar (DIH), bland annat genom att investera i forsknings- och innovationskapacitet och förmåga att omfamna användning av ny avancerad teknologi, bidra till digital omställning bland små och medelstora företag, eller utveckla kompetens kopplat till de prioriterade områdena i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering, industriell omställning och entreprenörskap. En förutsättning för att kunna investera ERUF-medel i regionala DIH:s är dock att denna ambition är beskriven i de regionala operativa programmen för ERUF.

För mer information
Klicka här för att läsa kommissionens artikel om arbetsdokumentet och konferensen Stakeholder forum on digitising European industry.
Klicka här för att läsa kommissionen arbetsdokument om implementeringen av EDIH. 
Klicka här för att läsa med om Digitala Europa och digitala innovationshubbar.