Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över relevant lagstiftning inom energi- och klimatområdet. Kommissionen förbereder nu en översyn och utvärdering av direktivet om byggnaders energiprestanda och vill ha in synpunkter på den kommande översynen genom ett samråd. Samrådet är öppet till 22 juni 2021.

EU-kommissionen förbereder en översyn och utvärdering av direktivet om byggnaders energiprestanda, för att det ska anpassas bättre till EU:s klimatmål för 2030. Kommissionen vill nu ha in synpunkter från intressenter om den kommande utvärderingen och översynen. Samrådet är öppet till 22 juni 2021. 

Översynen syftar även till att genomföra de åtgärder som föreslås i flertalet strategier inom den gröna given, såsom EU:s strategi för energi- och resurseffektiva byggnader.  I renoveringsvågen anges bland annat att översynen av direktivet kommer omfatta det stegvisa införandet av obligatoriska minimistandarder för energiprestanda för alla typer av byggnader (offentliga och privata), en uppdatering av ramen för energicertifikat, införandet av byggnadsrenoveringspass och införandet av en standard för ”genomgripande renovering” inom ramen för målen för finansiering och minskade koldioxidutsläpp. Kraven på nya byggnader och åtgärder som ska främja hållbar mobilitet övervägs också för uppdatering i linje med den höjda klimatambitionen i den europeiska gröna given och klimatmålsplanen för 2030.

Cirkulär ekonomi lyfts också fram i syfte att minska utsläppen under hela byggnadens livscykel, digitalisering vid utformning, uppförande och drift av byggnader, klimattålighet och hälso- och miljökrav, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar samt energifattigdom ska också övervägas.

Nästa steg
Samrådet som tar sin form i en enkät har öppet 22 juni 2021 och finns att besvara på svenska. EU-kommissionen kommer sedan att ta hänsyn till samrådssvaren i utformningen av det nya direktivförslaget.  

Bakgrundsinformation om direktivet för byggnaders energiprestanda
Som en del av den gröna given, presenterade EU-kommissionen i slutet av 2020 Renoveringsvågen, en strategi för att förbättra byggnaders prestanda. Förhoppningen är att strategin ska leda till att renoveringstakten fördubblas under de kommande tio åren och kraftigt förbättrad energi- och resurseffektivitet. Detta hoppas EU-kommissionen ska förbättra livskvaliteten för de som bor och verkar i byggnaderna, minska växthusgasutsläppen, främja digitalisering och förbättra återanvändning och materialåtervinning. 

Kommissionen har åtagit sig att se över och vid behov föreslå revidering av relevant energilagstiftning under 2021, som en del av den gröna given. Energisektorn står för mer än 75% av EU:s växthusgasutsläpp. Minskad förbrukning av energi tillsammans med ökad användning av förnybar energi har därför en nyckelroll att spela för att minska växthusgasutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.  

Direktivet om byggnaders energiprestanda är ett så kallat ramdirektiv. Det innebär att medlemsstaterna i EU själva väljer metod och kravnivåer inom angivna ramar när direktivet ska föras in i respektive länders lagstiftning.

I huvudsak innehåller direktivet fem krav som ska införas i medlemsstaterna:

  • En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda.
  • Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader.
  • Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader.
  • Energicertifiering av byggnader.
  • Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år.

Bakgrundsinformation om samråd
EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning, vilket ofta sker i ett så kallat samråd. I ett samråd kan du lämna synpunkter på förslag till nya initiativ när det gäller tillämpningsområde, prioriteringar och EU-mervärde, men även på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ.  

För mer information
Läs mer om samrådet här. 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92