Kommissionen uppmanar alla intressenter och medborgare att tycka till om EU:s klimatmål för 2030, och om de åtgärder och den utformning av politiken som krävs för att betydligt minskade växthusgasutsläpp.

I september i år kommer kommissionen lägga fram ett förslag på höjning av EU:s mål om minskning av utsläpp av växthusgaser till 2030. Förslaget kommer omfatta en höjning av det nuvarande målet på en 40-procentig minskning, till minst 50–55%, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Kommissionen kommer också att föreslå att det nya målet införs i EU-lagstiftning, först genom en ändring av den nyligen föreslagna europeiska klimatlagen och senare genom sektorsspecifika lagstiftningsförslag (exempelvis rörande skogs- och lantbruk och handel med utsläppsrätter). Kommissionen ser revideringen av det nuvarande 2030-målet som en del av arbetet med att nå målet om ett klimatneutralt EU 2050, såsom fastställs i den gröna given.

Kommissionen ser att en ökad klimatambition kräver engagemang och åtgärder genom hela samhället och som en del av arbetet med att fastställa hur mycket målet till 2030 ska höjas, har kommissionen öppnat ett samråd för att få in synpunkter och åsikter. Förutom svaren på samrådet, kommer kommissionens förslag även baseras på en omfattande konsekvensbedömning och analys av de nationella energi- och klimatplanerna. Samrådet omfattar både en enkätdel och möjlighet att skicka in kortfattade positionspapper, sektoriella färdplaner och studier. Samrådet kommer att vara öppet i 12 veckor från 31 mars till 23 juni 2020.

Som Central Sweden tidigare rapporterat, har kommissionen har även publicerat en färdplan som bland annat beskriver vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som potentiellt följer av höjning av målen till 2030. Det finns även ett samråd om själva färdplanen, som är öppet fram till 15 april. Skillnaden på de två samråden kan kortfattat beskrivas som att samrådet om färdplanen handlar mer om metodologin och problembeskrivningen (vad händer om målen till 2030 inte höjs) medan det andra samrådet rör med hur mycket målen till 2030 ska höjas.

För mer information:
Samrådet om höjning av 2030-målet om minskning av växthusgaser finns växthusgaser finns här.
Samrådet om färdplanen av höjning av 2030-målet finns här.
Central Swedens artikel om samrådet om färdplanen finns färdplanen finns här.
Läs mer om EU:s nuvarande mål till 2030 här.
Läs mer om den europeiska klimatlagen här.
Läs mer om de energi- och klimatlagar som kommer ses över i och med den gröna given här.
Läs mer om Central Swedens rapportering om den gröna given här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75