Som en del av ett förslag på samordnade insatser på EU-nivå för att motverka Coronavirusets ekonomiska konsekvenser presenterar EU-kommissionen ett förslag om att inrätta ett Investeringsinitiativ mot Coronaeffekten (Coronavirus Response Investment Initiative). Förslaget om investeringsinitiativet innebär att 37 miljarder euro inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 ska omfördelas, för att kunna användas till insatser som kan lindra effekterna av COVID-19. Förslaget om investeringsinitiativet påverkar inte förslaget om EU:s nya långtidsbudget 2021 – 2027, då finansieringen för denna tillfälliga åtgärd föreslås finansieras inom ramen för nuvarande långtidsbudget (2014 – 2020).

Den 13 mars presenterade EU-kommissionen förslag på samordnade insatser på EU-nivå för att motverka Coronavirusets ekonomiska konsekvenser. En av dessa insatser är ett förslag om att inrätta ett Investeringsinitiativ mot Coronaeffekten (Coronavirus Response Investment Initiative). Förslaget om investeringsinitiativet innebär att 37 miljarder euro inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 ska omfördelas, för att kunna användas till insatser som kan lindra effekterna av COVID-19. De sammanhållningspolitiska medlen görs tillgängliga till dessa tillfälliga insatser genom att kommissionen föreslår att frångå kravet att begära återbetalning från medlemsländerna av oanvänd förfinansiering från EU:s struktur- och investeringsfonder samt att medlemsstater och regioner väntas använda de redan befintliga medlen till dessa nya tillfälliga insatser. Investeringsinitiativet ska bland annat möjliggöra att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska kunna finansiera rörelsekapital i små och medelstora företag där det finns behov, som en tillfällig åtgärd för att erbjuda en snabb insats som kan begränsa krisen i hälso- och sjukvården. Kommissionen föreslår även att finansiella instrument inom struktur- och investeringsfonderna bör erbjuda stöd i form av rörelsekapital till små och medelstora företag om nödvändigt som en tillfällig åtgärd. Vidare föreslår kommissionen att den övergripande prioriteringen för ERUF om att stödja forskning, teknikutveckling och innovation ska riktas om för att omfatta investeringar i produkter och tjänster som är nödvändiga för att bidra till behov kopplat till krishanteringen i hälso- och sjukvården. Investeringsinitiativet ska även underlätta utnyttjandet av Europeiska socialfonden (ESF) till insatser kopplat till effekterna av COVID-19.

Kommissionen föreslår att dessa nya prioriteringar ska vara av en ”icke-betydande karaktär”, vilket innebär att kommissionen inte behöver godkänna de eventuella ändringar som kan komma att behöva göras i de operativa programmen. Stödåtgärder kopplat till dessa nya prioriteringar ska vara stödberättigade, retroaktivt, från och med 1 februari 2020 enligt kommissionens förslag. Förslaget om investeringsinitiativet påverkar inte förslaget om EU:s nya långtidsbudget 2021 – 2027, då finansieringen för denna tillfälliga åtgärd föreslås finansieras inom ramen för nuvarande långtidsbudget (2014 – 2020).

Nästa steg
Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att snabbt godkänna förslaget om Investeringsfonden så att det kan antas inom de närmaste två veckorna, för att så snabbt som möjligt kunna frigöra medlen. Samtidigt har kommissionen öppnat ett offentligt samråd om investeringsfonden som är öppet fram till 11 maj 2020.

För mer information
Läs kommissionens pressmeddelande om de samordnade insatserna på EU-nivå för att motverka Coronavirusets ekonomiska konsekvenser här
Läs mer om förslaget till förordning för Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten och samrådet här     

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58