Synpunkter på COSME

Region Dalarna, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län har antagit ett gemensamt positionspapper som svar på halvtidsutvärderingen av programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME). De fyra regionerna anser att:

  • Arbetet med smart specialisering bör stärkas ytterligare under kommande programperiod och vi anser att framgången med smart specialisering är beroende av anpassningen mellan europeiska initiativ och andra befintliga instrument, där till exempel COSME-programmet skulle ge ett mervärde i att skapa synergier mellan till exempel ESIF (Europeiska struktur och investeringsfonderna) och Horisont 2020.
  • I de återstående arbetsprogrammen under den nuvarande programmeringsperioden och för planeringen av programprioriteringarna under nästa programperiod uppmuntrar vi ytterligare åtgärder som syftar till klusterinitiativ och stöd för industrins deltagande i genomförandet av de tematiska S3-plattformarna och andra smarta specialiseringsinitiativ.
  • I synnerhet anser vi att det är lämpligt att tillhandahålla resurser till kluster för att delta i pan-europeiska investeringar och samarbetsprojekt som t.ex. Vanguardinitiativet och de tematiska S3-plattformarna. För att förbättra COSMEs överförbarhet föreslår vi att introducera en “Kluster-pelare” i programmet, alternativt att lyfta ut de finansiella instrumenten från programmet och effektivisera COSME till ett program som är helt riktat till Kluster.
  • COSME-programmet bör hjälpa till att stödja våra ansträngningar för att genomföra smarta specialiseringsstrategier, och COSMEs nationella kontaktpunkt bör ytterligare främja programmet som en möjlighet i förverkligandet av strategierna.
  • Trots det stora behovet av att stödja företagens konkurrenskraft genom nya affärsmodeller, innovativa metoder och tillgång till nya marknader, har COSME-programmet utnyttjats lite i våran region under den nuvarande programperioden. COSME-finansieringen i vår region är huvudsakligen kopplad till Enterprise Europe Network (EEN). Vi anser att EEN kan utgöra en viktig resurs i genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och utveckling av de regionala innovationsekosystem.

 

Mer information
Läs positionspapperet i sin helhet här.

2017-08-30T18:12:43+02:00 2017-08-30|