Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira undertecknade partnersöverenskommelsen i Östersund den 17 juni. Utdragna budgetförhandlingar har påverkat förhandlingarna om partnerskapsöverenskommelserna. Genomförandet av nuvarande programperiod är mycket försenat.

Den 17 juni undertecknade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen. Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument som är tänkt att ligga till grund för förhandlingarna mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna i utformningen av program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+), fonden för en rättvis omställning (FRO) samt Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). I dokumentet beskriver regeringen den strategiska inriktningen för programplaneringen och arrangemangen för hur fonderna ska kunna användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under 2021 – 2027.

Nuvarande programperiod inleddes 1 januari 2021. Brexit och pandemin bidrog till utdragna budgetförhandlingar som i sin tur påverkat förhandlingarna om partnerskapsöverenskommelsen. Hela genomförandet av nuvarande programperiod är därmed mycket försenad. Inte bara i Sverige utan i hela EU.

I början av föregående programperiod, våren 2015, genomförde Kontigo på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner en utvärdering av förberedelseprocessen av strukturfonderna inför föregående programperiod 2014 – 2020. Arbetet med PÖ hade även inför förra programperioden kraftigt försenats. Utvärderingen visade att på grund av förseningen fick PÖ inte den funktion som var tänkt – att vägleda förberedelsearbetet med bland andra de regionala ERUF-programmen. Istället togs de regionala ERUF-programmen fram parallellt med PÖ, vilket bidrog till att skrivelserna i PÖ var alltför allmänt hållna och därmed inte har den avsedda samlande och styrande funktion som är syftet. Vidare visade utredningen att förseningen bidrog till att EU-kommissionen kom sent in i regionernas programutveckling. Kommissionen kom då att ställa delvis andra krav än dem som tidigare gjort sig gällande från Näringsdepartementets sida. På grund av detta fick en del program genomgå omfattande revideringar i programmeringens slutfas. Utredningen anger att denna hantering kom att göra den politiska förankringen av programmens innehåll mycket utmanande.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58