I Vinnovas årsbok för 2018 redogörs Sveriges deltagande i EU:s ramprogram för forsknings och innovation, Horisont 2020. Sverige befinner sig på åttonde plats, i jämförelse med övriga deltagande länder i programmet, gällande erhållen finansiering från Horisont 2020 med totalt 1,3 miljoner euro i beviljade medel. Fördelningen av medlen koncentreras till storstadsområden och dess universitet, en betydligt mindre del av medlen går till mindre regioner som Dalarna, Gävleborg och Örebro. Central Sweden gjorde under hösten 2017 en analys av vilka aktörer i medlemsregionerna som är de främsta deltagarna i Horisont 2020-projekt. Analysen visar att de tre regionernas projekt domineras av varsin sektor, projektstödet till Dalarna går framförallt till offentlig sektor, i Gävleborg är privat sektor störst och i Örebro län är det akademin som ligger i framkant.

I april 2019 publicerade Vinnova årsboken 2018 om Sveriges deltagande i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Årsboken beskriver hur Sveriges deltagande i Horisont 2020 har sett ut och hur mycket av dess budget har gått till Sverige.

Enligt årsboken är Sverige topp 10 av de deltagande länderna i programmet, närmare bestämt på åttonde plats. Sammanlagt har Sverige blivit beviljade cirka 1,3 miljarder euro i finansiering till forsknings och innovation, vilket är 3,5% av den tillgängliga finansieringen. Sverige är särskilt framgångsrika inom kategorin Innovation i små och medelstora företag där den erhållna finansieringen når 6,5% av budgeten.

Fördelningen inom Sverige var koncentrerad till Stockholm och Västra Götaland som totalt fick 56,9% av finansieringen, på tredje- och fjärdeplats kommer Skåne och Uppsala. Central Swedens medlemsregioner fick en mindre andel av finansieringen som gick till Sverige:

  • 0,2% till Region Dalarna
  • 0,6% till Region Gävleborg
  • 1,0% till Region Örebro län

Totalt uppgick de beviljade medlen till Central Swedens medlemsregioner till 23 843 023 euro. I Horisont 2020 har medlemsregionerna fått mindre andel finansiering jämfört med andel deltagande i projekt. Det bör dock understrykas att deltagande i ett europeiskt forsknings- och innovationsprojekt inte bara har ekonomiska fördelar; det bidrar utöver projektresultatet i sig med värdefulla kontakter, kunskapsutbyte och exponering. Medlemsregionernas andel deltagande i Horisont 2020 av Sveriges totala deltagande uppgår till:

  • 1,0% i Region Dalarna
  • 0,8% i Region Gävleborg
  • 0,6% i Region Örebro län

Regionerna deltog i totalt 2,4% av Horisont 2020 projekten och fick 1,8% av finansieringen.

Central Sweden gjorde under hösten 2017 en analys av vilka aktörer i medlemsregionerna som är de främsta deltagarna i Horisont 2020-projekt. Analysen visar att de tre regionernas projekt domineras av varsin sektor. Projektstödet till Dalarna går framförallt till offentlig sektor, i Gävleborg är privat sektor störst och i Örebro län är det akademin som ligger i framkant. I Dalarna är det Trafikverket som står för större delen av projekten. Det största projektet i alla regioner återfinns även i Gävleborg och ägs av Rottneros Packaging AB. I Örebro län är det Örebro Universitet som står för merparten av såväl finansiering som deltagande i projekt.

Mer information

Läs Vinnovas årsbok

Läs Central Swedens rapport analys av medlemsregionernas deltagande i Horisont 2020 här