Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande transport och presterar bäst i kategorierna: Inre marknad och Energiunionen & innovation. Sverige utmärker sig särskilt i andelen förnybar energi inom transport och dess höga marknadsandel av el- och hybridbilar.

EU-kommissionen har publicerat en utvärdering av transport i medlemsländerna, EU Transport Scoreboard, som utvärderar alla aspekter av transportområdet. Rapporten ämnar till att visa särskilda delar av transportområdet där ytterligare investeringar behövs. Utvärderingen är också till för att betona och öka uppmärksamheten för en säkrare, renare och effektiv inre marknad för transport samt omställningen till en koldioxidsnål mobilitet.

Sverige får bäst betyg av alla i EU Transport Scoreboard och ligger i topp i många underkategorier, men sämre i vissa. Gällande den inre marknaden ligger Sverige högt upp tillsammans med Rumänien och Bulgarien. Anledningen är att Sverige är effektiva med att implementera EU-lagar.

Sveriges genomförande av stomnätet i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) ligger under EU genomsnittet i två av tre kategorier, väg och järnväg, samtidigt som genomförandet av stomnätet på sjöar och kanaler ligger över genomsnittet med alla planerade åtgärder genomförda.

I kategorin Människor underpresterar Sverige. Undersökningen visar att nöjdheten inom kategorierna urban transport, lufttransport samt järnvägstransport är genomgående låg och under EU:s genomsnitt.

När det kommer till Energiunionen och innovation inom transportområdet sticker återigen Sverige ut. Särskilt i kategorierna andel förnybar energi i transportsektorn och marknadsandelen av el- och hybridbilar. I kategorin andel förnybar energi i transportsektorn ligger Sverige på ca 30% vilket kan jämföras med landet bakom, Österrike, som har en andel förnybar energi i transportsektorn på cirka 10%. Ett stort försprång finns också för marknadsandelen för el- och hybridbilar där Sverige har en dubbelt så stor andel jämfört med landet bakom.

I en rapport från Generaldirektoratet för mobilitet och transport (DG MOVE) kommenteras det ytterligare på de problem Sverige står inför. Rapporten tar bland annat upp de problem Sverige har med sin järnväg och rekommenderar betydande investeringar i järnvägssystemet. Ett annat problem är hållbarheten, även om Sverige har en hög andel förnybar energi i transportsektorn är Sverige fortfarande till största del beroende av fossila bränslen. En större helhetsbild borde finnas inom det området och rapporten rekommenderar bland annat mer elektrifiering av järnvägen.

Mer information

Länk till EU Transport Scoreboard

Länk till DG MOVE:s rapport